Nieuws - 1 januari 1970

Doorstroming vrouwen kan beter

Doorstroming vrouwen kan beter

Doorstroming vrouwen kan beter


‘De dames moeten zelf de eerste stap zetten’

De cultuur binnen Wageningen UR belemmert vrouwen in het hogerop komen. Dat
valt in ieder geval op te maken uit de uitspraken tijdens het symposium
‘Ruimte voor vrouwen’, op dinsdag 18 maart. De concrete aanbevelingen aan
de raad van bestuur.waren onder meer het instellen van transparante
procedures en meer teamwerk.

Het symposium werd gehouden naar aanleiding van het verschijnen van het
boek ‘Vrouwen, Wageningen en de Wereld’, over de positie van vrouwen aan de
universiteit sinds 1918. Er was een vijftigtal vrouwen en een enkele man
op afgekomen. Een groot deel van de aanwezigen werkte bij Wageningen UR.
Ook waren leden van de vereniging voor vrouwen met een hogere opleiding
VVAO en van het vrouwennetwerk Wageningse ingenieurs VWI aanwezig.
Rector magnificus prof. Bert Speelman opende het symposium met het uiten
van zijn bezorgdheid over het kleine aantal vrouwen dat solliciteert op de
functie van hoogleraar. Maar hij voegde toe: ,,De dames moeten zelf de
eerste stap zetten. We kunnen als universiteit alleen de voorwaarden
scheppen.’’
Hoewel er veel vrouwelijke studenten, aio’s en postdocs zijn blijft het
percentage vrouwelijke hoogleraren, universitair hoofddocenten en
universitair docenten achter bij de streefcijfers. Een deel van de
aanwezigen pleitte voor een onderzoek naar de slechte doorstroming naar
hogere posities. Tijdens het symposium werd al duidelijk dat het beeld dat
bestaat van de functies verschilt per persoon. ,,Het moet duidelijker
worden waaraan je in een bepaalde functie moet voldoen’’, verwoordde één
van de aanwezigen de discussie die in haar groep was gevoerd na de
inleidingen.
Ook werd gediscussieerd over de noodzaak van een cultuurverandering. Het
zou bijvoorbeeld makkelijker moeten worden te praten over je loopbaan.
Hoofd HRM drs. Margaret Zijlstra erkende dat er binnen WUR belemmeringen
zijn voor het coachen van mensen, terwijl er wel geld is voor
ontwikkelactiviteiten. ,,Maar mensen nemen er van twee kanten de tijd er
niet voor. De medewerker is gewoon gedreven aan het werk en de
leidinggevende coacht de medewerker onvoldoende’’, voegde zij toe. De
cultuur zou onder andere kunnen veranderen door meer in teams te werken.
Dit zou ook prettiger zijn voor mensen die parttime werken, was de
gedachte.
Tot slot was iedereen het erover eens dat het college van bestuur een
voorbeeldfunctie heeft op het gebied van doorstroming van vrouwen naar
hogere rangen bij Wagenigen UR. In jaarverslagen moeten ze bijvoorbeeld
verantwoording af gaan leggen over wat er concreet is gedaan. Binnenkort
kunnen ze in ieder geval een verslag van de middag tegemoet zien.
Ir Irma Jorritsma concludeerde na afloop dat de grote vraag natuurlijk
blijft hoe het verder gaat. ,,Mijn werksituatie is morgen niet veranderd’’,
aldus de Alterra-onderzoeker. Ze merkt zelf dat parttime werken soms
moeilijk te combineren is met een functie in de wetenschap en was naar het
symposium gekomen in de hoop vrouwen met dezelfde problemen te ontmoeten.
,,De structuur is niet zodanig dat je makkelijk over je eigen problemen
praat, maar als je iets wilt bereiken zul je zelf toch wat moeten doen’’,
erkende ze. |
Y.d.H.