Organisatie - 7 februari 2008

Dijkhuizen ‘diep teleurgesteld’ over medezeggenschap

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen heeft geen goed woord over voor een voorstel voor vereenvoudiging van de medezeggenschapsraden dat de vier centrale inspraakorganen van Wageningen UR hebben ingediend. Het plan is volgens hem geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie. ‘Er verandert bijna niks.’

In het conceptvoorstel van de raden krijgt de centrale ondernemingsraad een belangrijkere rol, maar blijven de andere drie raden bestaan. De studentenraad en de gemeenschappelijke vergadering van de universiteit en de gezamenlijke medezeggenschapsraad van de hogeschool zouden ieder een afvaardiging sturen naar de nieuwe centrale medezeggenschapsraad. De nieuwe raad zou een aantal bevoegdheden van de drie ‘lagere’ raden overnemen. Verder zouden de voorzitters van de vier raden vaker gaan overleggen om te voorkomen dat onderwerpen in meerdere raden besproken worden.
‘Maar dat kan nu natuurlijk ook al’, zegt Dijkhuizen. ‘Daar hebben we dit voorstel helemaal niet voor nodig. Sterker nog, met dit voorstel wordt de toch al zeer gecompliceerde medezeggenschapsstructuur alleen maar ondoorzichtiger en bureaucratischer.’
Een werkgroep met de voorzitters van de medezeggenschapsraden adviseerde vorig jaar om één medezeggenschapsraad te maken. ‘Dat was een prima idee, dat wij ook van harte steunden. Het grote voordeel daarvan was, dat we alle onderwerpen Wageningen UR-breed konden bespreken, en tegelijk geborgd was dat de vertegenwoordigers van het ene organisatieonderdeel nooit konden worden overruled door de vertegenwoordigers van de andere onderdelen. De universitaire vertegenwoordigers geven in dat voorstel bijvoorbeeld de doorslag bij een stemming over het leerstoelenplan’, vertelt Dijkhuizen.
‘Maar vervolgens zijn de voorzitters teruggefloten door hun achterban. Zij hebben toen gevraagd om meer tijd. Eerst tot na de zomer, toen tot januari. Nu is het februari en hebben we eindelijk een concept, maar daarin verandert bijna niets. Ik hoef het finale voorstel eigenlijk niet eens meer te zien. Ze willen dit plan vastleggen in een convenant. Wij gaan daar niet aan meewerken. Dat levert alleen maar bureaucratie op en draagt niet bij aan de doelstelling om de medezeggenschap transparanter, efficiënter en goedkoper te maken.’
Het voorstel om alle raden samen te bundelen was overigens volgens landbouwminister Gerda Verburg in strijd met de wet. Zij schreef dat in een brief aan de Tweede Kamer. Dijkhuizen: ‘Wij hebben ons uitgebreid laten adviseren, en zijn ervan overtuigd dat het wel had gekund. Dat zou uiteindelijk misschien door de rechter zijn getoetst, maar zover is het niet gekomen.’
Dijkhuizen heeft de medezeggenschapsraden in een reactie op het plan laten weten dat hij wil gaan bezuinigen op de vergoeding van de raadsleden. Die wordt nu vastgesteld op basis van het aantal uren dat leden besteden aan het raadswerk. ‘Het idee van het tijdschrijven was dat dat een bezuiniging zou opleveren, omdat je alleen de tijd declareert die je echt nodig hebt. Maar wij zien juist dat de kosten elk jaar stijgen. Voor 2008 is hun ingediende begroting maar liefst veertien procent hoger dan in 2007, terwijl 2007 al flink hoger was uitgekomen dan 2006. Er wordt elk jaar weer langer vergaderd, en dat terwijl de organisatie 25 procent heeft bezuinigd op de overhead, en de instituten ook een flinke krimp hebben moeten doormaken in het primaire proces. Wij hebben de medezeggenschap nu meegedeeld dat we teruggaan naar de wettelijke basisvergoeding, en ik hoop eerlijk gezegd dat ze nog andere mogelijkheden vinden om te besparen.’
Verder heeft Dijkhuizen de medezeggenschapsraden een nieuw schema met vergaderdata voorgelegd. ‘Wij willen met de GV, de COR en de GMR op één middag vergaderen. Ze mogen zelf de tijdsindeling bepalen.’ Voor de studentenraad trekt de raad van bestuur wel meer tijd uit. ‘Daar zitten elk jaar nieuwe studenten in die moeten inwerken. Dat leeraspect vinden we belangrijk.’
Wiebe Aans, voorzitter van de GV, is verbaasd over de felle reactie van Dijkhuizen. ‘Kennelijk hebben we het niet helder opgeschreven. Want het is zeker niet zo dat er niets veranderd. Wij stellen voor om een agendacommissie te laten bepalen in welke raad welk onderwerp wordt behandeld. Dat zorgt ervoor dat één onderwerp niet langer in meerdere raden besproken wordt. Bovendien is het ook niet zo dat dit meer zou kosten. In totaal zitten er in ons voorstel zes mensen minder in de verschillende raden dan nu.’ Aans denkt dat een formeel convenant over het plan niet nodig is. ‘Dit kunnen we ook zonder afspraken op papier regelen.’ Aans hoopt de raad van bestuur in een gesprek van de voordelen van het voorstel te kunnen overtuigen.