Nieuws - 1 januari 1970

Dierwetenschappers voorzien tekort van 1,3 miljoen euro

Dierwetenschappers voorzien tekort van 1,3 miljoen euro

Dierwetenschappers voorzien tekort van 1,3 miljoen euro


Het departement Dierwetenschappen kijkt aan tegen een gat in de begroting
van 1,3 miljoen euro, ruim tien procent van de jaarlijkse omzet. Volgens
departementvoorzitter dr Egbert Egberts ontstaat het tekort door een
combinatie van te hoge uitgaven aan huisvesting, de overheadkosten die
worden doorberekend vanuit de kenniseenheid en de veranderde toewijzing van
het budget voor onderzoek en onderwijs. Welke concrete maatregelen de
dierwetenschappers gaan nemen om de begroting weer sluitend te maken is nog
niet bekend.
De tekorten van het departement Dierwetenschappen, een divisie van de
Animal Sciences Group, zijn becijferd op basis van de Kaderbrief 2004,
waarin de raad van bestuur de middelen toewijst aan de verschillende
onderdelen van de universiteit. Een groot deel van het begrotingsgat,
ongeveer een miljoen euro, valt volgens Egberts toe te wijzen aan de
doorberekeningen voor huisvesting en de veranderingen in het
financieringsmodel voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast moet het
departement ongeveer 300.000 euro meebetalen aan de overhead van de Animal
Sciences Group. ,,Deze overheadkosten lagen vroeger bij het bestuurscentrum
en zijn door decentralisatie bij de kenniseenheden terecht gekomen. Wel
nieuw is dat we, als een van de divisies, moeten opdraaien voor een deel
van die kosten. De werkzaamheden van het bestuurscentrum zijn wel
gedecentraliseerd, maar de budgetten niet’’, aldus Egberts.
Het tekort op de huisvestingsrekening komt volgens Egberts omdat de
universiteit structureel te weinig budget beschikbaar stelt voor
huisvesting. ,,De armoede is verdeeld over de departementen en de lasten
zijn hoog, zeker hier op Zodiac. We zouden een deel moeten inverdienen en
ook bij de inkoop van hulpmiddelen een efficiencyslag moeten maken, maar in
de praktijk is dat moeilijk uitvoerbaar.’’
De veranderingen in de toewijzingsmodellen voor onderwijs en onderzoek
treffen de dierwetenschappers relatief zwaar doordat in het nieuwe systeem
de zogeheten TAP-toeslag voor leerstoelgroepen die ‘technisch intensief’
onderwijs en onderzoek verzorgen, is vervallen.
Het nieuwe verdelingsmodel voor onderwijs is bedacht door een commissie
onder leiding van prof. Pim Brascamp, voormalig directeur van het
departement Dierwetenschappen en nu directeur wetenschap van de Animal
Sciences Group. Volgens Egberts vallen de berekeningen van het model
relatief ongunstig uit voor het onderwijs dat de leerstoelengroepen van
zijn departement verzorgen. Brascamp erkent dat het systeem ‘in zijn
algemeenheid een achteruitgang betekent voor de leerstoelgroepen die in de
vorige situatie relatief veel TAP-toeslag ontvingen’. Het systeem is
volgens hem wel eerlijker omdat het meer rekening houdt met de gehanteerde
onderwijsvormen: ,,Waarom zou een hoorcollege van een TAP-intensieve
leerstoelgroep meer geld moeten kosten.’’ Zowel Egberts als Brascamp denken
dat met name de departementen Agrotechnologie en voedingswetenschappen en
Plantenwetenschappen met dezelfde problemen te maken krijgen.
Het tekort op de begroting van Dierwetenschappen is voor 2004 ongeveer
700.000 euro, omdat het departement dan nog een eenmalige compensatie
krijgt uit centrale middelen. Bij onveranderd beleid zal het departement
het tekort van 1,3 miljoen in 2005 echter volledig voor eigen rekening
moeten nemen. | G.v.M.