Nieuws - 4 oktober 2018

Dieren eten gras èn onze restjes in kringlooplandbouw

tekst:
Albert Sikkema

De veehouderij mag alleen nog veevoer van gras en reststromen gebruiken, de akkerbouw moet gewasresten beter verwaarden voor de veehouders. Een kleinere veestapel is onontkoombaar. Dat concluderen Wageningse deskundigen die de kringlooplandbouw inkleuren.

© Shutterstock

Nederland moet koploper in kringlooplandbouw worden, vindt landbouwminister Schouten. Maar hoe? De Wageningse deskundigen Lijbert Brussaard, Imke de Boer, Martin van Ittersum, Oene Oenema en Krijn Poppe kleuren de kringloop in aan de hand van hun expertise op het gebied van bodem, veehouderij, akkerbouw, nutriënten en economie.

‘Voor een goede bodemvruchtbaarheid moeten boeren het teeltplan aanpassen en minder ploegen’, zegt Lijbert Brussaard, emeritus hoogleraar Bodembiologie van WUR.

Restjes
In de food systems benadering wordt het akkerbouwland gebruikt voor plantaardig voedsel voor de mens, gebruik je grasland voor de productie van veevoer en eten de varkens en kippen onze restjes op, aldus Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen.

Bij kringlooplandbouw kijk je niet alleen naar de productie van de vrucht, maar ook naar de opbrengst van bladeren en stengels, zegt Martin van Ittersum, hoogleraar Plantaardige Productiesystemen. Want als je gebruik van kunstmest afbouwt, heb je reststromen uit het voedselsysteem nodig om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

Mestscheiding
Veehouders moeten aan mestscheiding gaan doen op de boerderij, om meststoffen op maat te leveren aan akkerbouwers, zegt Oene Oenema, buitengewoon hoogleraar Nutriëntenmanagement. Als we stoppen met de export van mest, moeten we de veestapel met een kwart verminderen. We kunnen best veevoer blijven importeren, denkt Oenema, omdat een deel van die import al kringlooplandbouw is.

Statiegeld
Econoom Krijn Poppe denkt dat we grondstoffen en afvalstoffen een betere prijs moeten geven, zodat ondernemers kringlooplandbouw gaan toepassen. Voorbeeld: veevoerfabrieken stellen statiegeld in op mineralen in veevoer, zodat veehouders de mest weer kunnen inleveren bij de fabriek.

Het verbod op gebruik van afvalproducten in de voedselketen – denk aan keukenafval en diermeel - moet worden opgeheven, vinden meerdere Wageningse deskundigen.

Lees het hele artikel: