Nieuws - 13 april 2011

‘Dier lijdt pijn bij onverdoofd slachten’

Joodse en islamitische organisaties lopen te hoop tegen een mogelijk verbod op onverdoofd ritueel slachten. De Partij voor de Dieren stelt dat verbod voor vanwege het dierenwelzijn. Wageningen UR gaf advies over deze kwestie.

Bij normaal vlees wordt het dier voor de slacht bedwelmd, bij koosjer en halal vlees is die verdoving verboden volgens het geloof. De dieren worden onverdoofd met een halssnede gedood.
Lijdt een dier dan pijn? Ja, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR uit 2008 op verzoek van het toenmalige ministerie van LNV. Rapport 161 van de Animal Sciences Group: Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Uit deze studie komt als voornaamste conclusie naar voren ‘dat onbedwelmd ritueel slachten in vergelijking met slachten na bedwelming op diverse punten nadelig is voor het welzijn van het dier.'

Enkele citaten uit dit rapport: ‘De noodzaak om dieren die zonder bedwelming geslacht worden zodanig vast te zetten (te fixeren), dat de halssnede trefzeker kan worden toegebracht, kan veel stress veroorzaken. Maar ook de halssnede zelf zal, gezien het grote aantal pijnreceptoren in de halsstreek, een ernstige pijnprikkel veroorzaken. (....)
Verder blijkt het bij het toedienen van de halssteek vaak mis te gaan, met extra sneden en extra lijden als gevolg. (....) Bij runderen ‘behoort de halssnede in één of twee vloeiende halen te geschieden, maar bij koosjer slachten zijn er gemiddeld 3,2 nodig, en bij halal slachten zelfs 5,2. Dan nog is bij één op de tien dieren een halsader niet of slecht doorsneden. (.....) Ook schapen doen er onbedwelmd langer over om het bewustzijn te verliezen. Hoewel er geen harde gegevens zijn, is de indruk dat bij halal slachten te korte messen in zwang zijn en dat het personeel niet goed genoeg is opgeleid.'
De conclusies zijn gebaseerd op buitenlandse gegevens. ‘Uit Nederland zijn, op wat mondelinge mededelingen na, geen gegevens inzake ritueel slachten gevonden.'
Moet het onverdoofd slachten dus worden verboden?
Dat zegt de studie niet, dat is een politieke keuze. Wel geven de onderzoekers aanbevelingen om onnodige stress en pijn bij ritueel slachten te voorkomen: ‘Er zijn veel mogelijkheden om de situatie van dieren die ritueel geslacht gaan worden te verbeteren. Verscheidene islamitische en joodse organisaties accepteren nu al vormen van bedwelming. Verder kunnen verbeteringen aan de slachthuisomgeving en de fixatieapparatuur, een betere training van het personeel en het geregeld uitvoeren van gerichte audits onnodige stress en pijn voorkomen.'

Zie ook de toelichting van onderzoeker Bert Lambooij.