Nieuws - 7 januari 1999

De kracht van de combinatie

De kracht van de combinatie

De kracht van de combinatie
Forum

Nieuwjaarstoespraak Kees van Ast op 4 januari 1999


Dames en heren, Namens de raad van bestuur heet ik u van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Laat ik beginnen u allen een zeer voorspoedig 1999 toe te wensen met vooral een goede gezondheid voor u en al diegenen die u na aan het hart liggen

Met vreugde heb ik geconstateerd dat er, ondanks grote onzekerheden en voorzichtigheid, een groeiende nieuwsgierigheid en enthousiasme bij u is om de mogelijkheden en de meerwaarde van de integratie van onze organisaties te verkennen en deze integratie voor te bereiden

Ik doe graag een beroep op u om hier het komend jaar met hetzelfde enthousiasme, durf en lef mee door te gaan. U kunt dit doen in de wetenschap dat de raad van bestuur, in het licht van onze opdracht, namelijk een kenniscentrum met internationale allure tot stand brengen, duidelijke en heldere besluiten nastreeft in een goed overleg met de medezeggenschapsorganen. Bij de uitvoering van genomen besluiten mag u er van uitgaan dat dit op een sociaal verantwoorde wijze gebeurt

Op veel terreinen in de samenleving is verandering gaande met het karakter van een opmaat voor de volgende eeuw. In deze context moeten ook wij onze organisatie verder vorm geven. De Europese Unie wordt intern versterkt door de invoering van de Euro. Onze nieuwe munt kan het naar verwachting opnemen tegen de Amerikaanse dollar! Schaalvergroting bij multinationals, banken en dienstverlening gaat verder

Ontwikkelingen hebben kortom al snel een mondiaal karakter; dat geldt niet alleen wat betreft de economische markten, maar ook wat betreft vrede en veiligheid, natuur en milieu, voedselveiligheid

Met het oog op de positie van Wageningen UR in het geheel is een werkgroep gevormd van een aantal ervaren medewerkers van DLO en LUW om onder leiding van de rector het internationale karakter van Wageningen UR uit te werken en te helpen uitbouwen en versterken

Binnen de Nederlandse grenzen is het agrarische kennissysteem inmiddels aanzienlijk aan het veranderen. Lag in het verleden het zwaartepunt voor zowel de bestuurlijke als de inhoudelijke aansturing van het kennissysteem in handen van het ministerie van LNV, n371 koersen we aan op een bestuurlijke samenhang op basis van samenbundeling van organisaties met als belangrijke motor in dit verband: Wageningen UR. De vormgeving wordt dus niet meer primair door het ministerie van LNV bepaald

Als uitvloeisel van privatiserings- en verzelfstandigingsoperaties zijn er voor de verschillende schakels in de kennisketens zelfstandig opererende kennisorganisaties ontstaan

Wij, binnen Wageningen, staan aan de lat om binnen voortdurend wijzigende omstandigheden weer samenhang in de agrarische kennisketen aan te brengen. Wageningen UR is daartoe een uitstekend voertuig. Wij mogen het nodige verwachten van de kracht van de combinatie van onze organisaties

Waar staan we nu? In 1998 is een belangrijke aanzet voor bundeling in Wageningen UR-verband van capaciteit, gericht op een breed gebied van landbouw, natuur en milieu, gegeven

Bij DLO is met de vaststelling van het ondernemingsplan, de ontvlechtingsafspraken, de ontwikkeling van de CAO en de reorganisaties een belangrijke stap gezet naar de afronding van de verzelfstandiging in 1999

Bij de LUW is met de invoering van integraal management een belangrijk stap gezet om een adequate planning- en controlcyclus in te richten

Mede naar aanleiding van een opgelegde forse bezuiniging ligt er nu een advies van een werkgroep voor een ondernemingsplan, waarin duidelijke keuzes aan de orde zijn. De raad van bestuur heeft zich met enkele kanttekeningen hier achter gesteld

Waar staan we dit jaar voor? Bij DLO worden begin februari de in gebruik zijnde gebouwen, grond en roerende goederen in eigendom aan de stichting DLO overgedragen. Op 1 juni zal al het personeel in dienst zijn bij de stichting, waarmee de verzelfstandiging feitelijk is afgerond. Het bijgestelde ondernemingsplan biedt uitzicht op een gezonde exploitatie

Bij de LUW vergen overleg en besluitvorming over het ondernemingsplan dit voorjaar terecht veel aandacht. Ik hoop dat we spoedig tot uitvoering kunnen overgaan. Het gaat om ingrijpende, maar o zo noodzakelijke keuzes

U zult er naderhand versteld van staan welke kracht een compactere LUW met een transparante, directere interne sturing binnen het geheel van Wageningen UR kan ontwikkelen!

DLO'ers en LUW'ers: nu moet het gebeuren! We zitten dringend verlegen om eenheid in beleidsvoorbereiding, -besluitvorming en -uitvoering. Dit jaar willen we daarom de integratie van centraal DLO en het bureau van de LUW vormgeven. Als bestuurder zal ik daar persoonlijk alle benodigde aandacht aan besteden

We gaan met kracht door met de uitbouw van de samenwerking tussen de toekomstige vijf LUW-departementen en de zeven DLO-instituten via de te vormen kenniseenheden. Hierbij komt ook integratie van Praktijkonderzoek plant en dier in Wageningen UR

In mei/juni wordt de nieuwe huisstijl van Wageningen UR gepresenteerd en ingevoerd

De ontvlechtig van het ILRI en IAC uit het ministerie van LNV en de ontwikkeling richting Wageningen UR zal een eind vorderen

Het is wel duidelijk, er is veel aan de orde, er wordt veel verwacht en gevraagd van u en ons. Als raad van bestuur zijn we vastbesloten door te zetten, vorm te geven aan onze opdracht. Wij kunnen dit alleen samen met u doen. Het is de kracht van deze combinatie die het moet doen. U en wij!

Ik hoop dat het te bereiken doel, een krachtig internationaal georiƫnteerd kenniscentrum, u voldoende motiveert om daar met creativiteit en ook met plezier in uw werk aan bij te dragen. Wij rekenen op U, U kunt erop rekenen dat we voortgang willen maken