Nieuws - 14 september 2006

De hogeschool

Natuurlijk staat het de redactie van Resource vrij om kanttekeningen te plaatsen bij een complex proces als het samengaan van een hogeschool en een universiteit. En zeker mag je kritisch zijn ten aanzien van hetgeen tot nog toe bereikt is bij de integratie van Van Hall Larenstein in Wageningen UR. Maar het is wel jammer dat het redactionele commentaar in Resource 2 van 7 september doorschiet.
Immers, wel degelijk zijn er positieve ontwikkelingen te melden, zoals de gezamenlijke decanendagen, de doorstroomprogramma’s, samenwerking in de onderwijsprogramma’s en facilitaire zaken als huisvesting en sportkaart. Dat samenwerking buiten WUR-verband ook nuttig kan zijn leidt geen twijfel; dat neemt echter niet weg dat samenwerking binnen Wageningen UR meerwaarde heeft, en nog veel meer waarde zal kunnen en moeten krijgen.
Dat Wageningen UR daar serieus werk van maakt, blijkt ook uit de recente start van het project Integratie VHL-WUR. De bedoeling is de integratie van Van Hall Larenstein te versnellen en de samenwerking binnen Wageningen UR te bevorderen. Uitgangspunt is dat Wageningen UR onomkeerbaar op weg is naar het ontstaan van één organisatie. Waarbij die ene instelling staat voor een breed scala aan producten en diensten (bijvoorbeeld twee onderwijsmerken).
Met dit in het achterhoofd heeft de werkgroep die het project aanstuurt (de Regiegroep) uit de bestaande initiatieven een aantal projecten geselecteerd waar in eerste instantie expliciet aan zal worden getrokken, zoals de doorstroom. Jammer dat de hoofredacteur van Resource, die nota bene in bezit was van een persbericht over dit nieuwe project, niet de moeite heeft genomen hier melding van te maken.