Wetenschap - 11 januari 2001

De boeren sterven uit

De boeren sterven uit

Bij voortzetting van het huidige liberale EU-beleid sterven de boeren langzaam uit. Die boodschap geven dr. Pieter Vereijken en ir. W de Boer, beiden van Plant Research International in een artikel in Economische Statistische Berichten.

De twee onderzoekers onderbouwen hun redenering aan de hand van statistische gegevens van het CBS en het LEI. De boerenstand vergrijst. Het aantal boeren jonger dan 55 is sterk afgenomen, terwijl het aantal 55-plussers nauwelijks is afgenomen sinds 1980. Tegelijkertijd zijn de bedrijven groter geworden; dit geldt voor alle leeftijdscategorie?n even sterk. De jongeren, onder de veertig, vertonen geen sterkere toename in areaal. Daardoor is het totale areaal in handen van de 55-plussers gestegen en dat van de jongeren gedaald. Zet deze trend zich voort, dan hebben de veertig-minners in 2035 nog maar 40.000 hectare over, terwijl de 55-plussers er ruim 300.000 hectare bij krijgen, waarmee ze uitkomen op 1,1 miljoen hectare. De boeren sterven zo uit.

De teruggang in landbouwareaal, 100.000 hectare in 2035, betekent een versnippering van het platteland. De onderzoekers vrezen daardoor aantasting van collectief waardevolle functies van het platteland zoals natuur, leefomgeving en waterberging en -winning. Om dat tij te keren, is de enige optie boeren te ondersteunen door het medegebruik van hun land voldoende te belonen, bijvoorbeeld voor waterberging. Dit weerhoudt boeren er van hun land te verkopen aan private partijen die juist voor versnippering van het platteland zorgen. Bovendien past de meer extensieve vorm van boeren beter bij de 55-plussers, die niet meer zo hard kunnen werken. Ook voor de jonge boeren is het aantrekkelijk omdat ze dan een baan erbij kunnen nemen. De onderzoekers zien de meeste kansen voor deze manier van werken in de Open, Rustige en Stille gebieden (ORS) die momenteel ongeveer de helft van het platteland uitmaken. Bovendien is het noodzakelijk dat de boeren gebiedsgewijs diensten aanbieden. | L.N.