Nieuws - 2 februari 2016

DLO beschermt 83 uitvindingen met octrooi

tekst:
Albert Sikkema

DLO heeft 525 octrooien in bezit, ondergebracht in 83 octrooifamilies. Dat staat in een notitie over kennisoverdracht, -benutting en -bescherming van de TO2-federatie.

De notitie van de TO2-federatie brengt de Tweede Kamer op de hoogte van de kennisexploitatie van de zogenaamde TO2-instellingen. Naast DLO gaat het om TNO, waterinstituut Deltares, Energie Centrum Nederland (ECN), maritiem instituut Marin en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Ze vormen een schakel in de kennisketen tussen fundamenteel onderzoek en innovatie.

Van de toegepaste kennisinstituten heeft TNO veruit de meeste ‘octrooifamilies’: 884. Daarna volgen het ECN met 96 en DLO met 83 families. Een octrooifamilie is een bundel van individuele octrooirechten aangevraagd in verschillende landen voor het beschermen van één enkele uitvinding. In feite staat het aantal octrooifamilies dus gelijk aan het aantal uitvindingen.

De kennisinstituten vragen octrooien aan, omdat die vaak een belangrijke voorwaarde zijn voor de industrie om over te gaan tot investeringen in onderzoek en innovatie. Uitgangspunt is dat de kennis vrij toegankelijk is voor iedereen, stelt de notitie, maar soms moet je die kennis beschermen om ervoor te zorgen dat een bedrijf wil investeren in de ontwikkelingskosten van een nieuw product. Daarom maken de kennisinstituten hun octrooien meestal te gelde door bedrijven een licentie van het octrooi te verlenen. Als binnen 30 maanden geen bedrijf is gevonden, zetten de instituten de octrooiaanvraag meestal stop. TNO, DLO, ECN en NLR hebben een actief octrooibeleid, de Marin en Deltares niet.

In 78 procent van de gevallen leidt een octrooi daadwerkelijk tot benutting van de in het octrooi beschreven kennis, stelt de notitie. Die benutting bestaat niet alleen uit een licentieovereenkomst met een bedrijf, maar kan ook gestalte krijgen in de vorm van een spin-off bedrijf, consultancy-opdrachten, commerciële of publiek-private onderzoeksprojecten, en cursussen.