Nieuws - 5 maart 2009

DARWIN III

Er is de afgelopen weken enige opwinding ontstaan over de uitslag van een enquête over evolutie en creationisme onder de Wageningse studenten en medewerkers. Nu valt er wel het een en ander af te dingen op de stellingen die zijn voorgelegd. Zo zal ook een evolutiebioloog de stelling ‘het leven op aarde is alleen te verklaren door genetische variatie en natuurlijke selectie’ niet kunnen onderschrijven – ook genetische drift is een belangrijk mechanisme, en bovendien verklaart evolutie, strikt genomen, ook niet het ontstaan van het leven. Maar mocht inderdaad een grote fractie van de geënquêteerden menen dat creationisme een serieus alternatief is voor evolutie, dan is deze opwinding onzes inziens terecht.
De bekende uitspraak van evolutiebioloog Theodosius Dobzhansky – nothing in biology makes sense except in the light of evolution – heeft nu, anno 2009, tweehonderd jaar na de geboorte van Darwin, nog niets aan kracht ingeboet en vat exact samen wat zeer algemeen geaccepteerd is binnen de biologie. Minder bekend is dat deze uitspraak stamt uit een artikel over wetenschap en religie waarin Dobzhansky redenen aanvoert dat deze elkaar beslist niet hoeven te bijten. Wat ook minder bekend is, is dat Dobzhansky zelf religieus was.
Zou het kunnen helpen voor de acceptatie van evolutie als dit inzicht van Dobzhansky breder doordringt? Dat evolutiebiologie tot het domein van de wetenschap behoort, en niet tot dat van de levensbeschouwing, en religie tot dat van de levensbeschouwing en niet dat van de wetenschap? Het zou ons niet verbazen. En zou het kunnen dat, als dat besef ook breder doordringt onder de Wageningers, het creationisme en andere religieus geïnspireerde pseudowetenschappelijke theorieën dan vanzelf aanhang zullen verliezen? Dat hopen we zeer.
Het nu ontstane beeld dat in Wageningen creationisme een rol zou mogen of zelfs moeten spelen in het curriculum doet schade aan het beeld van Wageningen UR als excellente academische instelling. We gaan binnenkort enthousiast aan de slag in de vernieuwde cursus Evolutie en systematiek voor eerstejaars biologiestudenten. Deze cursus gaat een centrale rol vervullen in de opleiding van biologen in Wageningen. Ook werken wij samen met collega’s uit zowel de natuurwetenschappen als de sociale wetenschappen aan het opzetten van een universiteitsbrede BSc Minor Evolution at work. Evolutie, niet als mening of als religie, maar als het meest fundamentele proces dat alle disciplines in de levenswetenschappen met elkaar verbindt en dat in toenemende mate relevant is in de sociale en medische wetenschappen.