Nieuws - 1 januari 1970

Compromis beëindigt grensgevechten Groene Ruimte en Plant bij DLO

Compromis beëindigt grensgevechten Groene Ruimte en Plant bij DLO

Compromis beëindigt grensgevechten Groene Ruimte en Plant bij DLO

Met een compromis wil de raad van bestuur een einde maken aan het getouwtrek over de verdeling van enkele onderzoeksvelden tussen het DLO-Staring Centrum en het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO). Agrosysteemkunde gaat naar Plant Research International, het toekomstige fusieproduct van AB-, CPRO- en IPO-DLO. Bodem en landgebruik gaan naar het Staring Centrum, straks samen met IBN-DLO het instituut Groene Ruimte. De onderzoeksgroepen worden dus verdeeld, maar tegelijk zullen ze drie jaar samenwerken in een gemeenschappelijk expertisecentrum. Een principebesluit hierover ligt ter goedkeuring bij de groepsondernemingsraad

Het principebesluit betekent dat de afdeling Agrosysteemkunde van het AB-DLO vrijwel geheel meegaat naar Plant Research International en dat de afdeling Bodemchemie en -ecologie wordt overgeheveld van het AB-DLO naar Groene Ruimte. Bij beide afdelingen gaat het om ongeveer dertig medewerkers. Toen de bodemkundigen van het AB-DLO in Haren afgelopen najaar overkwamen naar Wageningen, kwam de onderzoeksgroep Contaminanten en bodemkwaliteit direct al in de nieuwbouw van het Staring Centrum, in het Expertisecentrum Bodemkwaliteit. De andere twee onderzoeksgroepen, Nutriënten en water en Organische stof en bodemvruchtbaarheid, werden gehuisvest bij het AB-DLO. Deze worden volgens het principebesluit nu dus ook ingedeeld bij Groene Ruimte

Ir Hugo van der Meer, hoofd van de afdeling Agrosysteemkunde, staat redelijk positief tegenover het opzetten van een expertisecentrum voor agrosysteemkunde en bodemvruchtbaarheid. Niet alleen omdat het de samenwerking tussen onderzoekers bevordert, maar ook omdat het duidelijkheid geeft voor de markt. Er komt oon loket

Prof. dr ir Oene Oenema, hoofd van de afdeling Bodemchemie en -ecologie van het AB-DLO, heeft gemengde gevoelens over het expertisecentrum. Het is een nieuw en tijdelijk fenomeen. Na een paar jaar moet er weer een besluit over genomen worden. Aan de andere kant is een expertisecentrum wel een manier om goed samen te werken.

Een voorbereidingscommissie van de groepsondernemingsraad van DLO wil de voor- en nadelen van het voorgenomen besluit eerst nog vergelijken met het alternatief: Agrosysteemkunde en Bodemchemie en -ecologie beide integraal onderbrengen bij Plant of bij Groen

De directeuren van Plant Research International en het Staring Centrum, dr ir Nic Hogenboom en dr Andro van der Zande, moeten nog aangeven welke herschikkingen van personeel en huisvesting tussen de instituten nodig zijn. De raad van bestuur geeft aan dat deze operatie niet tot ingrijpende personeelskrimp moet leiden. M.Hg