Nieuws - 18 juni 2012

College van bestuur wil meer tijd steken in VHL

Rector Martin Kropff gaat zich meer richten op Van Hall Larenstein om de samenwerking in onderwijs en onderzoek tussen hogeschool, universiteit en DLO te versterken. Ook kan een deel van de concernheffing worden opgeheven. Dat antwoordt het college van bestuur op de werkgroepsvoorstellen van VHL.

Het college van bestuur stuurde op 14 juni een brief aan alle medewerkers van VHL. Die kregen ook een nieuwe versie van de beleidsnota Wenkend Perspectief van de hogeschool.

Het college van bestuur neemt de aanbevelingen van de onderwijswerkgroep van VHL onverkort over. Dat betekent onder meer dat het college werk wil maken van de gezamenlijk professional masters van hogeschool en universiteit. Kropff gaat de gesprekken over de samenwerking voorzitten. Een eigenstandig college van bestuur voor VHL zit er niet in, dat is juridisch niet mogelijk, stelt het college van bestuur.
Voorts wil het bestuur de hoogte van de concernheffing voor VHL herzien, maar ze wil ‘niet de verwachting wekken dat alle genoemde meerkosten volledig geschrapt kunnen worden'. De financiele werkgroep rekende eerder uit dat VHL dit jaar 365 duizend euro aan Wageningen UR betaalt zonder dat daar tegenprestaties tegenover staan. Een deel van de concernheffing is ‘onlosmakelijk verbonden met het onderdeel zijn van Wageningen UR', reageert het college van bestuur. Woordvoerder Simon Vink vult aan: ‘Maar we kijken heel zorgvuldig naar die 365 duizend, daar komen we aanstaande woensdag op terug bij de presentatie voor het personeel van VHL.'
Bij de levering van diensten aan VHL blijft Wageningen UR de integrale kostprijs van diensten vragen, stelt het college. Dat betekent onder meer dat de huur van Forum voor VHL Wageningen niet naar beneden kan. ‘Dat wil zeggen: we tornen niet aan de vierkante-meterprijs', verklaart Vink. ‘Maar de kosten voor VHL in Forum kunnen veel lager als de hogeschool besluit meer samen te werken met de universiteit bij de planning van onderwijsruimten, roostering en balie-ondersteuning.' Ook wil het bestuur de interne uurprijs van hogeschoolmedewerkers verhogen om zo de ‘tarievenmuur' met Wageningen UR bij samenwerkingsprojecten te slechten.
Het college van bestuur laat haar besluit voor samenwerking tussen VHL en Wageningen UR afhangen van de medewerkerspeiling op 20 juni. ‘Jullie steun en draagvlak is een belangrijke pijler voor ons besluit over het al dan niet voortzetten van de samenwerking.' Het bestuur steekt daarbij de hand in eigen boezem. ‘Betrokkenen realiseren zich dat de samenwerking in de afgelopen periode onvoldoende is ingevuld. Ook wij als cvb zetten versterkt, met meer tijd en aandacht, in op de samenwerking.'
Wel noemt het bestuur de slechte samenwerking met de medezeggenschapsraad een ‘zeer groot zorgpunt'. De MR moet zich voor 20 juni onverkort uitspreken voor samenwerking met Wageningen UR, vindt het college van bestuur. Is dat een breekpunt? ‘Nee, er zijn geen breekpunten', zegt woordvoerder Vink. ‘Maar vooraf moet duidelijk zijn of de MR wil meewerken aan de gezamenlijk vastgestelde visie. Vanaf september hebben directie en managementteam intensief gewerkt aan een probleemanalyse, waarbij de kool noch de geit zijn gespaard, en hebben ze hun schouders gezet achter een nieuw plan. Daarbij is de samenwerking met de MR van cruciaal belang.'