Nieuws - 1 januari 1970

Certificaat voor dierenwelzijn

Certificaat voor dierenwelzijn

Certificaat voor dierenwelzijn

Varkensbedrijven krijgen in de toekomst certificaten voor diergezondheid en -welzijn. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij (PV) heeft drie niveaus uitgewerkt waar de bedrijven aan kunnen voldoen. Het vierde niveau is nog niet ingevuld, maar staat model voor het bedrijf van de toekomst dat zijn productiesysteem in harmonie heeft met de eisen van de afzetmarkt, volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn en maatschappelijke beleving. Of en hoe bedrijven zich kunnen ontwikkelen naar een volgend niveau wordt op dit moment uitgetest door tweehonderd praktijkbedrijven

De Dierveiligheidsindex (DVI) past in het streven van de varkenshouderij naar heldere structuren van producent tot consument. Diverse partijen zijn bij de afstemming betrokken: slachterijen, LTO, dierenartsen en mengvoerindustrie. Het basisniveau moet binnen vijf jaar na de start met DVI door alle varkensbedrijven gehaald kunnen worden, zo verwacht het PV. Dat houdt in dat de bedrijven voldoen aan alle bestaande regelgeving en bijvoorbeeld een planmatige aanpak van de gezondheid van de dieren. In het verleden ging dat vaak ad hoc, waarbij de varkenshouder een oplossing zocht voor een ziekteprobleem zodra het zich voordeed. Dat gebeurde dan veelal via medicijnen in plaats van via preventieve maatregelen in de bedrijfsvoering

Na tien jaar zullen alle bedrijven aan het tweede niveau voldoen, na vijftien jaar aan het derde niveau

Over de systematiek van DVI is overeenstemming. Over wanneer het in zal gaan nog niet. Dat hangt ervan af hoe de sector de overige certificering zal laten verlopen. Ook is nog niet duidelijk hoe varkenshouders het beste te stimuleren zijn om naar een volgend niveau te groeien. Onderzoeker Martien Bokma-Bakker: Bij welzijn kan je misschien een extra prijs bedingen. De Dierenbescherming heeft toegezegd hierover in discussie te gaan met de detailhandel. Bij diergezondheid vertaalt het zich altijd wel terug in betere resultaten. Daarnaast is er nog het project Verbreed groen label, dat zich ook richt op een verbetering van diergezondheid en -welzijn. Hiermee zijn mogelijk subsidies gemoeid. L.N