Nieuws - 1 januari 1970

Bufferzones rond natuur helpen nauwelijks

Bufferzones rond natuur helpen nauwelijks


Bufferzones aanleggen in de landbouwgebieden om gevoeligheid voor
verdroging en vernatting of voor stikstofdepositie in de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) te voorkomen werkt nauwelijks. Dat concludeert
Alterra. ,,In plaats van bufferzones kan slim schuiven met natuur- en
landbouwgebieden vaak veel meer opleveren’’, aldus onderzoeker dr Han van
Dobben.

Of bufferzones werken om verdroging en vernatting van natuurgebieden tegen
te gaan, ligt volgens Van Dobben aan de lokale situatie. Van Dobben en zijn
collega's onderzochten drie gebieden, het stroomgebied van de Beerze en de
Reuzel, de Nieuwkoopse plassen en de Hollandse Graven bij Ootmarsum. Bij de
Hollandse graven was volgens Van Dobben rekening gehouden met de
hydrologische situatie bij het aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur
aldaar, maar in bij de Beerze en de Reuzel waren vrij drastische
maatregelen nodig om de EHS te beschermen.
Voor de hydrologische bufferzones is er een groot verschil tussen hoog en
laag Nederland. In hoog Nederland kan door het versneld afvoeren van water
uit landbouwgebieden verdroging ontstaan in de natuur. Hier kan slim
aankopen van diep in de natuur gelegen snippers landbouwgebied veel winst
opleveren. In laag Nederland dreigt een grotere belasting met nutriënten,
omdat het arme water dat de landbouw aan de natuur onttrekt wordt aangevuld
met rijk oppervlaktewater. Hier is de hydrologische invloed van landbouw op
de EHS alleen te beperken door zeer vergaande maatregelen, zoals het
inunderen van complete polders.
De 'stankcirkels', bufferzones van 250 rond intensieve veehouderijen om de
stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen, werken in principe wel,
concluderen de onderzoekers, maar de algemene stikstofdepositie is in Zuid-
en Oost-Nederland zo hoog dat de kritische belasting van natuurgebieden
vrijwel overal wordt overtreden. De enige oplossing om dat te voorkomen is
het verplaatsen van intensieve veebedrijven, het verminderen van het aantal
bedrijven of het verminderen van de emissie per bedrijf. | M.W.