Nieuws - 25 januari 2001

Brascamp wil interfaculteit met Utrecht

Brascamp wil interfaculteit met Utrecht

Zodiac en Utrechtse faculteit diergeneeskunde hebben trouwplannen

Hoogleraar-directeur prof. dr. ir. Pim Brascamp van het departement Dierwetenschappen en de decaan van de Utrechtse faculteit voor Diergeneeskunde willen een interfaculteit. De twee bestuurders willen dat deze interfaculteit dierwetenschappen een eigen budget krijgt en een eigen onderwijs- en onderzoeksorganisatie.

Brascamp en decaan prof. dr. Albert Cornelissen hebben hun plan voorgelegd aan de colleges van bestuur van de twee universiteiten. Die hebben voorzichtig positief gereageerd. De plannen zijn op persoonlijke titel geschreven en zijn nog niet besproken met medezeggenschapsorganen.

De twee bestuurders stellen een verregaande vorm van bestuurlijke samenwerking voor. De interfaculteit krijgt in hun visie ??n decaan, ??n bestuur, ??n budget, ??n roostering en ??n medezeggenschapsorgaan. De interfaculteit zou ook verantwoordelijk worden voor de opleidingen diergeneeskunde en dierwetenschappen en eventuele nieuwe opleidingen. Dierwetenschappen zou dus niet langer onder het Wageningse onderwijsinstituut levenswetenschappen vallen. De universiteiten van Utrecht en Wageningen zouden het budget voor de opleidingen en het dierkundig onderzoek moeten doorsluizen naar het bestuur van de interfaculteit.

De twee bestuurders stellen dat ze niet willen dat de interfaculteit een eigen universiteitje wordt. "Integendeel, de samenstellende delen moeten ingebed blijven in hun Utrechtse en Wageningse omgeving als bron van vernieuwing en inspiratie." De oprichting van een interfaculteit mag ook geen problemen opleveren voor docenten die onderwijs verzorgen voor andere studierichtingen.

Volgens Brascamp is het belangrijkste voordeel van een interfaculteit met Utrecht, dat Wageningen meer studenten kan trekken. Elk jaar worden er veel studenten uitgeloot voor de opleiding diergeneeskunde, een deel daarvan zou naar een Wageningse opleiding kunnen uitwijken. "Er zijn veel scholieren ge?nteresseerd in dieren. In een interfaculteit moeten we erin kunnen slagen meer mensen binnen te halen."

De Utrechtse faculteit is vier keer groter dan het Wageningse departement Dierwetenschappen. Wordt het departement overgenomen door Utrecht? Brascamp: "Ik heb me geleidelijk over de hobbel van wantrouwen heengezet. Ik denk dat Utrecht een groot inhoudelijk belang heeft bij de samenwerking." Volgens Brascamp hebben de twee studierichtingen elkaar veel te bieden. Diergeneeskunde wil de opleiding verbreden en wil onder andere meer aandacht voor het voork?men van dierziekten.

Het Wageningse college van bestuur is volgens rector prof. dr. ir. Bert Speelman positief over de plannen, maar wil zich nog buigen over de technische uitwerking. Brascamp hoopt dat er snel besluiten worden genomen. Wat hem betreft is er per 1 januari 2002 een decaan benoemd voor de interfaculteit. | K.V.