Nieuws - 1 januari 1970

Bosaanleg vermindert erosie in China

Bosaanleg vermindert erosie in China

Bosaanleg vermindert erosie in China


Promovendus dr Jannes Stolte toonde met metingen en modelonderzoek aan dat
het herbebossingbeleid van China goed werkt tegen de hevige bodemerosie op
het Chinese lössplateau.

Alterra-onderzoeker Stolte onderzocht de erosie van geulen op het
lössplateau van China door de waterafvoer en het sedimenttransport te
meten, en met een hydrologisch en bodemerosiemodel (LISEM). Hij rekende
voor een geul verschillende scenario's door en toonde ermee aan dat
bebossing van kale lössgrond de geulerosie fors vermindert.
De heuvels in het Chinese lössgebied worden doorsneden door tientallen
meters brede geulen met steile wanden, waarlangs het water en de vruchtbare
grond wegspoelt richting de Gele Rivier. Jaarlijks spoelt 10.000 tot 25.000
ton grond per vierkante kilometer weg uit het lössgebied. Dit is funest
voor de landbouw op het plateau, en benedenstrooms is langs de rivier veel
overlast door modderophoping en overstromingen.
Chinese onderzoekers hebben in het verleden veel metingen verricht naar
erosie van lössbodems en de sedimentafvoer in de Gele Rivier. Ze hebben
vrij grove erosiemodellen ontwikkeld, maar pas de laatste jaren proberen
onderzoekers van onder meer Alterra de vorming van grote geulen en de
bijbehorende erosie te meten en modelleren. Dit is lastig omdat het gaat om
steile hellingen en het soms lang wachten is op de kortdurende maar intense
regenbuien. De onderzoekers willen het erosieproces zo natuurgetrouw
mogelijk beschrijven en de hoeveelheden afstromende grond en water zo
nauwkeurig mogelijk inschatten.
Stolte is door zijn onderzoeksresultaten gesterkt in zijn mening dat het
herbebossingbeleid dat de Chinese regering recentelijk heeft ingezet, een
juiste keuze is om de erosieproblemen te verminderen. Het door hem
gebruikte en gekalibreerde erosiemodel zou nog wel in meerdere gebieden
toegepast moeten worden om na te gaan hoe sterk de erosieafname bij
herbebossing afhankelijk is van onder meer het reliëf en de vorm van de
geulen. | H.B.

Dr Jannes Stolte promoveerde op 22 september bij hoogleraar
Bodeminventarisatie en landevaluatie prof. Johan Bouma.