Wetenschap - 1 januari 1970

Bodem kan geen extra CO2 binden

De mogelijkheden om via planten extra kooldioxide in de bodem vast te leggen zijn beperkt. De koolstofopslag in bodems kan wel worden bevorderd door bemesting, maar dat is volgens onderzoekers vooral ‘behoud van ellende’.

Planten zullen onze problemen met het broeikaseffect niet oplossen. Dat is in het kort de boodschap in een artikel van Wageningse en Amerikaanse onderzoekers in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dat half april online ging. Het onderzoek weerspreekt de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change, dat stelt dat bij stijgende kooldioxidegehaltes in de lucht er meer koolstof in de bodem zal worden vastgelegd.
De recente publicatie is gebaseerd op een zogeheten meta-analyse van ruim veertig studies naar de effecten van kooldioxide op plantengroei en koolstofvastlegging in de bodem. Uit de analyse blijkt dat extra kooldioxide alleen wordt vastgelegd als er voldoende stikstof in de bodem aanwezig is. De natuurlijke aanvoer van stikstof, door stikstofbindende bacteriën, blijkt voor de plantenwereld echter veel te laag om het grote aanbod van kooldioxide te gebruiken en vast te leggen in organische stof in de bodem. Planten kunnen wel meer koolstof vastleggen als ze worden bemest met stikstof of als de stikstoffixatie wordt bevorderd door het toevoegen van voedingsstoffen als fosfor, kaliuim en molybdeen.
‘Bemesting kan in principe helpen om koolstof vast te leggen, maar onze studie is zeker geen pleidooi om dat als middel in te zetten. Dat betekent alleen maar behoud van ellende’, aldus emeritus hoogleraar bodemkunde prof. Nico van Breemen, mede-auteur van het artikel. Ook landbouwgronden bieden in dit opzicht geen soelaas. ‘Op wereldschaal vormt het landbouwareaal maar een heel klein onderdeel. Bovendien is er, even afgezien van graslanden, altijd sprake van een zeer korte gewascyclus waarbij nauwelijks organische stof in de bodem wordt opgebouwd’, aldus Van Breemen. / GvM