Nieuws - 11 oktober 2001

Beter koeienwelzijn kost melkveehouder niets

Beter koeienwelzijn kost melkveehouder niets

Melkveehouders gaan er niet op achteruit als ze welzijnsmaatregelen doorvoeren op hun bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van het LEI.

De kostprijs van de melk en het gezinsinkomen van melkveebedrijven die veel welzijnsmaatregelen hebben genomen is even hoog als die van bedrijven die weinig of geen extra maatregelen hebben genomen. Het LEI analyseerde gegevens van 58 bedrijven uit het Bedrijven-Informatienet. Sinds twee jaar bevat dit naast bedrijfseconomische gegevens ook informatie over welzijnsaspecten van bedrijfsopzet, management en kosten voor diergezondheid.

Nu blijkt dat de boeren die veel aandacht hebben voor maatregelen die het welzijn van de koe bevorderen ook een hogere melkproductie per koe realiseren. Kennelijk verdienen de extra investeringen zichzelf terug. Het onderzoek maakt niet duidelijk wat de beweegredenen van de melkveehouders zijn om te investeren in een beter welzijn. Zij zorgen voor goede productieomstandigheden zodat de productie omhoog gaat, maar dit houdt niet in dat ze maatregelen nemen om het de koe meer naar haar zin te maken.

De idee?n over dierenwelzijn blijken bij onderzoekers en boeren uiteen te lopen. Uit workshops die het LEI hield met boeren blijkt dat zij zaken als stroeve roosters waarop koeien niet uit kunnen glijden, schone waterbakken of beschutting bij de beweiding zien als welzijnsbevorderend. Maar ook onthoornen van een koe vinden ze welzijnsvriendelijk, omdat dat agressief gedrag en verwondingen voorkomt. Maatschappelijke organisaties zijn hier juist tegen omdat het de integriteit van het dier aantast. Melkveehouders vinden dat een koe zich goed voelt als zij goed aaibaar is, onderzoekers spreken bij welzijnsvriendelijk meer in termen van mogelijkheid tot natuurlijk gedrag.

In vervolgonderzoek is dit aspect verder uit te diepen. Welzijn kan zich namelijk ook uiten in de manier waarop de veehouders omgaan met hun dieren en de conditie waarin die verkeren. | L.N.