Wetenschap - 1 januari 1970

Beste natuurbeleid ter wereld

Beste natuurbeleid ter wereld


Het Vara-radioprogramma Vroege Vogels bestaat 25 jaar. Tijdens de viering
van dit jubileum op 28 september, presenteerde Vroege Vogels de Goed Nieuws
Parade; de 25 grootste successen op het gebied van natuur en milieu. Op 1
staat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): ,,Vanaf het begin van de jaren
negentig worden onze belangrijkste natuurgebieden aan elkaar gekoppeld. Het
gaat nog zeker 15 jaar duren voor het klaar is, en het gaat ons echt niet
snel genoeg, maar in potentie hebben we met die EHS het beste natuurbeleid
ter wereld.'' Is dat zo?

Prof. Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie:

,,In potentie, ja, daar ben ik het wel mee eens. Op het moment dat het in
het Natuurbeleidsplan van 1990 werd vastgelegd, was het een heel goed
concept, met een stevige ecologische grondslag. Of het het beste
natuurbeleid van de wereld is? Je kunt het Nederlandse beleid niet
vergelijken met bijvoorbeeld het beleid in Zweden. Daar doen ze heel veel
aan natuurbeleid. Het draagvlak is er ook groter, maar dat komt omdat er
meer natuur is en omdat mensen dichter op de natuur leven. In vergelijking
met andere dichtbevolkte landen hebben we met de EHS wel een leidinggevende
positie.
Het valt of staat natuurlijk met de uitvoering. De EHS zou in 2018 afgerond
moeten zijn. Bij vragen daarover antwoord minister Cees Veerman van LNV
altijd dat dat nog steeds het streefpunt is, maar dat een groot deel van de
EHS ingevuld gaat worden met agrarisch natuurbeheer en particulier
natuurbeheer. We weten allemaal waar dat toe leidt, namelijk een veel
grotere versnippering dan met de geplande grondaankoop. Je bent namelijk
afhankelijk van particuliere grondeigenaren die maar net bereid moeten zijn
om aan natuurbeheer te werken.
Als je kijkt naar het beleid zou ik hebben gekozen voor de uitvoering van
het Overlevingsplan Bos + Natuur (OBN). Dat is een groot programma, gericht
op overbruggingsmaatregelen voor de natuur. Een van de grote problemen voor
de Nederlandse natuur is de stikstofdepositie. Die moet omlaag. Dat kan
door de landbouw anders te organiseren, maar dat gebeurt niet van vandaag
op morgen.
Het OBN is bedoeld om extra beheersmaatregelen te ontwikkelen - plaggen
bijvoorbeeld of hydrologische maatregelen – dier ervoor moeten zorgen dat
plantensoorten niet uit Nederland verdwijnen. In heidevelden, vennen en
blauwgraslanden groeien veel karakteristieke plantensoorten die met dit
programma zijn behouden. In de vennen de waterlobelia en de stijve
waterweegbree, op de heide de moeraswolfsklauw en het heidekartelblad - en
zo kan ik nog wel even doorgaan. De EHS moet nog voltooid worden. Het OBN
levert overal in het land nu al resultaten op.
Het OBN is ook een goed voorbeeld van hoe wetenschap en praktijk
samenwerken. Voor elke vegetatie is een deskundigenteam samengesteld van
beheerders en onderzoekers. De beheerder vertelt welke problemen ze hebben.
Daar komen onderzoeksvoorstellen uit. Wetenschappers bepraten de resultaten
dan weer met de beheerders, en die doen er direct ook iets mee.'' |
M.W.