Nieuws - 14 september 2006

Bedrijfsrisico hindert overstap naar biologische teelt

Hoewel biologische akkerbouwers meer kunnen verdienen dan hun collega’s in de gangbare teelt, schakelen maar weinig boeren om. Dat komt vooral door de overgangsperiode en de grotere risico’s in de biologische teelt. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Svetlána Ács.

Ács deed een modelstudie naar de omschakeling van gangbare naar biologische akkerbouw in Nederland. In eerste instantie vergeleek ze de bedrijfseconomische situatie van gangbare en biologische boeren. Daaruit bleek dat biologische boeren zowel economisch als milieutechnisch een stuk beter presteren.
Toch stappen boeren nog steeds niet massaal over op een biologische productiewijze. Dat komt doordat in de periode van omschakeling, voor akkerbouwers twee jaar, het bedrijf wel al biologisch moet produceren, maar de producten nog niet het predikaat biologisch krijgen. Dan hebben ze dus wel hogere kosten, maar geen hogere opbrengsten. Ács nam deze factor mee in het model, waarna bleek dat het economische voordeel van biologisch produceren al minder groot was vergeleken met gangbare teelt.
Daarnaast blijken biologische akkerbouwers grotere risico’s te lopen dan de conventionele boeren. In de studie van Ács komt naar voren dat een geringe aversie tegen risico al leidt tot de beslissing om niet om te schakelen naar biologische landbouw. De balans kan omslaan als de overheid omschakeling subsidieert. Bij een enigszins aversieve houding tegenover risico’s moet die tegemoetkoming ten minste 2.737 euro per hectare ineens bedragen, berekende Ács. Ook belastingheffing op pesticidengebruik zou boeren kunnen overhalen om over te stappen op biologische teelt. / Joris Tielens

Svetlana Ács promoveerde op 8 september bij prof. Ruud Huirne, hoogleraar Bedrijfseconomie.