Nieuws - 1 januari 1970

Barometer meet kans op faillissement

Voer je bedrijfsgegevens in op internet je weet jouw kans op een faillissement. Die mogelijkheid is er nu speciaal voor akkerbouwers op www.risicobarometer.nl. De zogenaamde risicobarometer maakt ook duidelijk welke maatregelen een aankomend faillissement kunnen afwenden.

De risicobarometer is ontwikkeld door het Dienstencentrum Agrarische Markt, samen met de ABN AMRO bank, het LEI en onderzoekers van de leerstoelgroep Bedrijfskunde. De boer moet gegevens invoeren als het geteelde gewas, de grondsoort op het bedrijf, de omvang van het eigen risico en gemaakte prijsafspraken. Het programma geeft dan de verhouding tussen de verwachte spreiding in het gezinsinkomen en het verwachte gemiddelde gezinsinkomen. Een grote variatie daarin geeft een hoog risicoprofiel.
Op zich hoeft dat nog geen probleem te zijn, zegt ir Willy Baltussen van het LEI, wanneer de ondernemer die risico’s ook wil nemen. Zo niet, dan kunnen er maatregelen getroffen worden, zoals technische verbeteringen in de teelt, bijvoorbeeld een betere drainage. Maar ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vaste prijsafspraak met de afnemer kan de boer meer zekerheid geven. Tegenover een grotere zekerheid staat vaak wel een daling van het gemiddelde inkomen, doordat de akkerbouwer in maatregelen moet investeren of omdat de verkoopprijs van zijn producten daalt.
De risicobarometer kan voor elk specifiek bedrijf berekenen waar de grootste risico’s liggen, zodat gericht maatregelen genomen kunnen worden die zo veel mogelijk zekerheid opleveren, tegen zo laag mogelijke kosten. / JT