Nieuws - 6 november 2008

BUSBAAN

Onlangs kwam een nieuw plan in de publiciteit over een vrije busbaan over Wageningen Campus. Wie dat plan goed bestudeert, komt tot de conclusie dat het alleen Wageningen UR dient en voor de gemiddelde Wageninger vooral nadelen kent.
Het oorspronkelijke plan Ruggengraat uit 2006 had voor- én nadelen voor Wageningers. Nu blijven alleen de nadelen over. Ten eerste neemt de loopafstand vanuit de wijken Benedenbuurt, Tarthorst en Roghorst naar de bushaltes toe. Ten tweede is de sociale veiligheid van de nieuwe haltes ronduit slecht want ze zijn geprojecteerd in the middle of nowhere. Ten derde vervalt de winst die het plan Ruggengraat inhield voor de noordelijke wijken – vermindering van geluidsoverlast en fijnstof door verlegging van de Nijenoordallee – omdat Wageningen UR niet wil meewerken. Ten vierde zal een nog groter deel van de Wageningse wijken verstoken zijn van een busverbinding binnen loopafstand. En last but not least: in de wijk Noordwest wordt een nieuw verkeersprobleem geïntroduceerd. De busbaan takt vanuit De Born aan op de bocht in de Mondriaanlaan en dit punt staat al bekend als de meest complexe verkeerstechnische situatie in de wijk.
Het genante in het plan is dat het probleem aan de gemeente wordt overge¬laten. En wat ons verder verbaast, is dat in het voorstel geen alternatieve tracés worden beschreven. Waarom zou een vrije busbaan langs de Nijenoordallee niet gunstiger uitpakken? De Wageningse gemeenteraad kan de wensen van Wageningen UR toch niet hoe dan ook boven het belang van Wageningse burgers stellen?
Wij doen een suggestie. Het gaat Wageningen UR in de eerste plaats om een goed busstation ter hoogte van het Forum. Dat kan gerealiseerd worden door de helft van de voorziene busbaan aan te leggen vanaf de Mansholtlaan tot de Bornsesteeg en dan naar het zuiden af te slaan om hier aan te sluiten op het bestaande kruispunt Nijenoordallee-Bornsesteeg. De Bornsesteeg zal dan ruimer moeten worden met een apart fietspad; twee vliegen in één klap. / Enrico van den Bogaard en Elmar Theune, Commissie Verkeer en groen van de Bewonersvereniging Noordwest


Zie ook pagina 4: Busbaan over campus komt, ondanks bezwaren