Wetenschap - 5 februari 2009

BEWUST BOEREN MET BROEIKASWIJZER

Met de broeikasgaswijzer kunnen melkveehouders op internet nagaan hoeveel broeikasgassen ze produceren. Ook kunnen ze met het instrument van de Animal Sciences Group bepalen welke maatregelen helpen om de uitstoot te beperken.
Ir. Michel de Haan berekende vorig jaar voor veertien melkveehouders in Overijssel hoeveel CO2, methaan en lachgas ze produceerden. De boeren gaven aan welke maatregelen ze wilden nemen om de emissie te verlagen, waarna De Haan de invloed van deze maatregelen berekende. Het project, gefinancierd door SenterNovem, het productschap Zuivel en de provincie Overijssel, leidde tot resultaten die De Haan vertaalde naar een rekenmodel. Boeren kunnen dat model zelf invullen op internet.
Hoeveel uitstootreductie ze kunnen halen, hangt af van hun bedrijf. Ter illustratie maakt De Haan een berekening voor een denkbeeldige melkveehouder met tachtig koeien en 65 stuks jongvee op veertig hectare zandgrond. Als de boer de hoeveelheid jongvee terugbrengt tot 51, daalt de emissie van broeikasgassen met 2,5 procent. Als hij bovendien op vijf hectare van het grasland maïs teelt die hij aan de koeien voert, daalt de emissie met vier procent. En als de boer de koeien buiten zet in plaats van op stal, produceert hij nog eens drie procent minder broeikasgas. Tot slot kan een lager kunstmestgebruik een procent reductie opleveren.
Geen schokkende percentages, maar alle beetjes helpen. Bovendien wijst De Haan er op dat melkveehouders in 2008 al naar schatting vijftien procent minder broeikasgassen produceerden dan in 1990, het referentiejaar van het Kyoto-verdrag. Vooral het mestbeleid en de verhoging van de melkproductie per koe heeft de emissie verlaagd. ‘Omdat de melkveehouders al veel reductie hebben gerealiseerd, wordt verdere reductie steeds lastiger.’
Een voor de hand liggende mogelijkheid om minder broeikasgassen te produceren is het verminderen van het aantal koeien. Daar zitten de melkveehouders niet op te wachten, zegt De Haan. Zijn rekenmodel rekent daarom ook uit of de klimaatmaatregelen economisch gunstig zijn. Minder jongvee op de boerderij is dan de beste optie: zowel goed voor het klimaat als de portemonnee. De maïsteelt is bedrijfseconomisch vaak ook gunstig. Doel van het rekenmodel is volgens De Haan: boeren ervan bewust maken dat ze gericht kunnen sturen om de klimaatbelasting te verminderen.

Re:ageer