Nieuws - 29 september 2011

Ambitie

Enkele maanden geleden schreef ik over Bleker naar aanleiding van zijn visie op de Ecologische Hoofdstructuur. In Trouw had hij zichzelf een realistisch idealist genoemd en ik vestigde mijn hoop op zijn idealisme.

5-Joop-opzij-9385.jpg
Henk Bleker, Staatssecretaris van economie, landbouw, internationale handel, natuur en nog zo het een en ander. De vorige week lanceerde hij een tienpuntenplan over Natura 2000.
Bleker schrijft (punt een) dat voor Natura 2000 een ander ambitieniveau zal gelden, waarbij de komende jaren vooral wordt ingezet op behoud van bedreigde natuur en minder op verbetering of uitbreiding. En dit terwijl de Europese Unie iedere lidstaat verplicht zich in te spannen om de bedoelde soorten en habitattypen in een gunstige staat te brengen. Voor het merendeel van deze natuur is in ons land de toestand ongunstig en rinkelen de alarmbellen. De makke is dat de Europese Unie niet aangeeft wanneer de gewenste staat bereikt moet zijn. Met sint-juttemis of in ieder geval pas na mijn ambtsperiode, hoor ik Bleker denken.
Het woord natuur komt in de Troonrede niet voor. Dat vind ik triest en doet onrecht aan 'wat groeit en bloeit en ons steeds weer boeit', zoals de bioloog Fop Brouwer het verwoordde. Natuur wordt door onze regering vooral als een probleem gezien en staat de verdere economische ontwikkeling in de weg. Ik raad Bleker aan om eens in een roeiboot de Wieden of een ander plassengebied te verkennen, op de fiets de hellingbossen en kalkgraslanden van Zuid-Limburg te bezoeken of om een lange wandeling te maken in het Verdronken Land van Saeftinghe. Niet voor natuurherstel maar voor herstel van ambitie.  Joop SchaminĂ©e