Nieuws - 1 januari 1970

Alterra ruziet met concurrent

Het commerciële ecologisch adviesbureau Waardenburg stelt zelf normen bij de habitattoets. Dat schrijft jurist mr Fred Kistenkas van Alterra in het Nederlands Juristenblad. Hij vindt dat dit niet kan. Sjoerd Dirksen van Bureau Waardenburg is het met Kistenkas eens, maar vindt het onterecht dat juist zijn bureau daarop wordt aangesproken. Alterra doet immers hetzelfde.

De habitattoets is een ecologisch onderzoek waartoe gemeenten verplicht zijn als ze ergens willen bouwen. Ze moeten in het kader van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn toetsen of het bouwproject de natuur schade berokkent. Bureau Waardenburg bepaalde in een onderzoek zelf dat het er geen significante effecten op een natuurgebied zijn als een te bouwen windmolenpark de vogelpopulatie minder dan vijf procent doet afnemen. Deze norm heet volgens Kistenkas tegenwoordig de 'Waardenburgnorm'.
Volgens Kistenkas is het kwalijk als commerciële bureaus zelf zulke normen stellen. 'Stelt u zich eens voor dat de Minister van Financiën bijvoorbeeld het fiscale winstbegrip niet nader reguleert en dit overlaat aan de belanghebbenden zelf', schrijft hij. 'De belastingbetaler en zijn fiscaal adviseur mogen het zelf bepalen. Iets soortgelijks doet zich nu in wezen voor bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.' De wetgever moet volgens Kistenkas dus de normen stellen in beleidsregels. 'O ministerie, waar blijven uw beleidsregels?', eindigt hij zijn artikel.
Hoofd Vogelecologie Dirksen van Bureau Waardenburg heeft inmiddels een reactie gestuurd naar het Nederlands Juristenblad. Hij vindt het merkwaardig dat Kistenkas een onderzoek van een ander bureau nodig heeft om zijn punt te maken. 'Alterra, met soms zelfs Kistenkas zelf als mede-auteur, schrijft ook dergelijke beoordelingen', schrijft hij, 'waarin beoordeeld wordt of een bepaalde ingreep al dan niet significant is. Voorbeelden zijn dus in het eigen Alterra-huis voorhanden!' De door Kistenkas als 'Waardenburgnorm' betitelde normering is volgens Dirksen bovendien veel uitgebreider en genuanceerder. Bovendien is het nodig om toetsen in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn uit te voeren, vindt Dirksen, omdat normen van overheidswege ontbreken.
Dirksen is het wel eens met Kistenkas dat commerciële onderzoeksbureaus als Bureau Waardenburg en Alterra niet zelf de normen moeten stellen als het gaat om beoordeling van de schade van bouwprojecten aan de natuur. 'Zijn pleidooi voor normen of beleidsregels ondersteun ik van harte, en al verschillende jaren, tot bij het Ministerie van LNV aan toe.' / MW