Nieuws - 1 januari 1970

Agrarisch natuurbeheer levert geen natuurwinst op

Agrarisch natuurbeheer levert geen natuurwinst op

Agrarisch natuurbeheer levert geen natuurwinst op

Op landbouwpercelen waar boeren aan agrarisch natuurbeheer doen, is de soortenrijkdom niet groter dan op percelen zonder beheersmaatregelen. Dat concluderen de Wageningse onderzoekers dr ir David Kleijn en prof. dr Frank Berendse na onderzoek in de Utrechtse polders Westbroek en Maarsseveen. Een deel van de boeren in deze polders heeft beheersovereenkomsten afgesloten met het ministerie van LNV. Noch de soortenrijkdom, noch het aantal individuele planten, weidevogels, vlinders en loopkevers is groter dan op percelen zonder zo'n overeenkomst

Het belang van deze uitkomst is dat het ministerie eens landelijk zijn beleid voor agrarisch natuurbeheer moet evalueren, meent Kleijn, verbonden aan de leerstoelgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit. Als onze resultaten ook voor andere gebieden gelden, dan stopt het ministerie veel geld in maatregelen die niets opleveren.

Kleijn heeft niet onderzocht waarom de natuurwinst op percelen met een beheersovereenkomst achterwege blijft. Hij denkt dat de intensieve bedrijfsvoering een factor van belang is. Boeren met een beheersovereenkomst krijgen bijvoorbeeld een vergoeding als ze de randen van het weideland met rust laten. Veel boeren zetten in het vroege voorjaar jongvee op zo'n weiland, waardoor planten met natuurwaarde aan de randen nooit in bloei komen, denkt Kleijn. Dergelijke plantensoorten komen in het gebied wel voor, maar dan aan de overkant van de sloot, in natuurreservaatjes van Staatsbosbeheer

Naast beheersovereenkomsten sluiten boeren regelingen af waarbij ze een vergoeding krijgen als bepaalde zeldzame dieren en planten zich op hun land nestelen. Deze vorm van natuurbeloning zou ook onderzocht moeten worden, denkt Kleijn, om de effectiviteit van verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer in kaart te brengen. A.S