Wetenschap - 6 december 2001

24 miljoen euro voor mineralenonderzoek

24 miljoen euro voor mineralenonderzoek

Wageningen UR kan het onderzoek naar fosfaat- en stikstofemissies sterk gaan uitbreiden. Het ministerie van LNV stelt zo'n 24 miljoen euro beschikbaar voor de komende vier jaar. Het jaarlijkse budget voor mineralenonderzoek binnen Wageningen UR is hiermee verdubbeld.

Aangezien de emissie van fosfaat en stikstof uit de Nederlandse landbouw nog steeds problematisch hoog is, wil LNV laten uitzoeken of er wel voldoende maatregelen worden genomen. Eerdere evaluaties bieden geen zekerheid hierover. "Er zijn al veel modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen of de fosfaat- en stikstofemissies afnemen door maatregelen in de landbouw. Wat we echter nodig hebben, zijn meer meetgegevens", zegt dr Gerard Velthof van Alterra, ??n van de programmaleiders van het nieuwe onderzoeksprogramma.

Wat ook speelt, is de vraag in hoeverre het zogeheten Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) werkt. Boeren worden hiermee sinds 1998 gestimuleerd om minder mest te produceren. LNV wil voor 2003 nagaan in hoeverre dit systeem aan de verwachtingen voldoet en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Een slecht teken is dat in veel natuur- en landbouwgronden in Nederland de fosfor- en stikstofconcentraties nog ver boven de norm liggen. Dit blijkt uit de Milieubalans van dit jaar, een inventarisatie uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De instituten die aan het nieuwe onderzoeksprogramma op het gebied van fosfaat en stikstof deelnemen, zijn Alterra, ID-Lelystad, IMAG, Plant Research International, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Praktijkonderzoek Veehouderij. | H.B.