Nieuws - 27 november 1997

Wetenschappelijk, onafhankelijk en objectief

Wetenschappelijk, onafhankelijk en objectief

Wetenschappelijk, onafhankelijk en objectief
De strategische nota van de raad van bestuur behelst een cultuuromslag met betrekking tot het denken over de rol van wetenschap en de wijze waarop met wetenschap wordt omgegaan. Veel meer dan voorheen, en dat geldt zeker voor de Landbouwuniversiteit, doen marketingtermen de ronde
Het te vormen Kenniscentrum Wageningen zal zich positioneren als wetenschappelijk, onafhankelijk en objectief. Het wil een partner worden in innovatie en een (re)combineerder van kennis. De eerste aanzet tot de nota Strategische visie merkt verder op dat KCW kiest voor een strategie van product-exclusiviteit. Dat betekent dat KCW zich met name zal richten op de bovenkant van de markt. Die exclusiviteit komt tot uiting in de aard van de dienstverlening rondom het product en de aard van de kennisproducten die worden geleverd. Daarbij gaat het om opleidingsprogramma's, onderzoekprogramma's en -projecten en adviestrajecten die moeilijk of niet door andere partijen geleverd kunnen worden
De prijs voor de geleverde producten zal worden gedifferentieerd, maar integrale kostprijsberekening wordt een harde voorwaarde. Dat geldt overigens ook voor binnen KCW uit te besteden of in te kopen diensten. De tijd van handjeklap is voorbij, zei collegevoorzitter Veerman tijdens de presentatie in Lelystad. Het streven naar exclusiviteit zal mogelijk in eerste instantie nog geen effect hebben op de extern door te berekenen te prijzen, omdat voor sommige producten de exclusiviteit laag is geworden. De producten blijven in het pakket, zo stelt de nota, vanwege handhaving van klantenbinding, naamsbekendheid en verdiencapaciteit
KCW zal een breed scala aan marketingconcepten gaan hanteren. Dat heeft te maken met de pluriformiteit aan de zijde van klanten en relaties. stelt de nota. Zo komt er naast een productgeorienteerde benadering, een sectorgeorienteerde-, een groepgeorienteerde- en een expertisegeorienteerde benadering. Een deel van de marketingactiviteiten zal decentraal plaatsvinden. Zo zal het vaststellen van tarieven, promotie en marktbewerking, alsmede de uitvoering van de marketing- en verkoopplannen decentraal plaatsvinden
Naast de marketing wordt de aandacht voor communicatie en public affairs versterkt. Dat moet ook voor een deel door de afzonderlijke kennisunits moeten worden uitgevoerd. Daarbij worden drie aandachtspunten geformuleerd: belangenbehartiging in de richting van nationale en internationale overheden, organisaties en publiek; het nationaal en internationaal positioneren van KCW; en het verzamelen en doorgeven van signalen vanuit de samenleving naar KCW
Ontwikkelingslijnen
Onderzoek
 • Versterking van het fundamenteel onderzoek
 • Versterking van het strategisch onderzoek
 • Meer aandacht voor het gezamenlijk met de klant uitvoeren van onderzoek
 • Meer aandacht voor het benutten van elders beschikbare kennis
 • Verbinding van KCW-disciplines met het landelijk systeem en met programma's van NWO en KNAW
 • Herschikking van onderzoeksprogramma's
 • Expansief beleid op de internationale onderzoeksmarkt
 • Bundeling van praktijkonderzoek
 • Versterken van de eigen visie op wetenschap - de Wageningse school - die wordt gekenmerkt door multi- en interdisciplinariteit, participatorische benaderingen, ontwerpgerichtheid en een sterk conceptueel verbeeldingsvermogen
  Onderwijs
 • Versterking van het maatschappelijk/ethische en beschouwelijke opleidingsdomein
 • Uitbouw hooggespecialiseerd onderwijs, inrichting van individuele leerwegen en ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen
 • Meer aandacht voor ontwerpen
 • Expansief beleid ten aanzien van initieel en postdoctoraal onderwijs en andere vormen van kennisoverdracht, gericht op het vergroten van het aantal studenten. Dat geldt ook voor het internationaal onderwijs
 • Hernieuwde start van samenwerking met het hoger agrarisch onderwijs
 • Uitbouw van het alumninetwerk
 • Versterking van het onderwijs voor specifieke doelgroepen