Nieuws - 26 februari 1998

Wageningse politieke partijen willen vooral meer van hetzelfde

Wageningse politieke partijen willen vooral meer van hetzelfde

Wageningse politieke partijen willen vooral meer van hetzelfde
Gemeenteraadsverkiezingen
Wageningen kiest op 4 maart een nieuwe gemeenteraad. Waaruit kunnen de burgers kiezen? De verkiezingsprogramma's van de vijf grote politieke partijen in Wageningen vertonen meer overeenkomsten dan verschillen. Met name GroenLinks, CDA en PvdA zijn het opvallend vaak eens. LUW-medewerkers op de kandidatenlijsten geven aan wat hun partij onderscheidt van de rest
De eensgezindheid in Wageningen is groot. PvdA, GroenLinks, CDA, VVD en D66 pleiten voor een beter openbaar vervoer in Wageningen. Discussiepuntje is nog: komt er een vrije busbaan of light rail tussen Wageningen en Ede? Als het gaat om openbare orde en veiligheid vinden alle partijen dat gebiedsgericht werken met wijkagenten moet worden voortgezet en uitgebreid. Er moeten veilige fiets- en wandelroutes komen, de gemeente moet de perken ecologisch beheren en moet zich verder ontwikkelen als kennisstad. De gemeente moet nieuwe woningen bouwen in de stad, het buitengebied van Wageningen moet open blijven. En de haven en het industrieterrein in de Nude moeten een betere ontsluitingsweg krijgen die de overlast van vrachtverkeer beperkt
Van scherpe politieke tegenstellingen tussen de vijf grote partijen is nauwelijks nog sprake. Wel zijn er verschillen in aanpak, blijkt uit telefonische gesprekken met de LUW-kandidaten op de verkiezingslijsten
Ir Rik Eweg, op de lijst van GroenLinks en medewerker van de sectie Bodemkunde en geologie, benadrukt al snel het verschil tussen GroenLinks en PvdA. De afgelopen jaren zag je dat GroenLinks naast het reguliere milieubeleid vooral de nadruk legt op experimenten. De PvdA stond daar altijd huiverig tegenover. In onze ogen hebben experimenten, zoals het bouwen van nul-energiewoningen en het project met zonnecellen, een functie. Daarmee maak je het milieubeleid bekend bij de burgers. Dat werpt zijn vruchten af bij het reguliere beleid.
Elmar Theune, werkzaam bij de vakgroep Toegepaste filosofie en sinds drie maanden raadslid voor de PvdA, beaamt het verschil met GroenLinks. We zijn een kleine gemeente met een klein ambtenarenapparaat. Die ambtenaren moeten we gebruiken om een goede basis te leggen, in plaats van dat ze hun tijd steken in allerlei voorbeeldprojecten. Met die experimenten haal je de krant en win je misschien prijzen, maar qua milieuwinst levert het uiteindelijk minder op.
IJsbaan
Voor het CDA speelt het milieu nauwelijks. Volgens Ab Groen, nummer drie op de lijst en werkzaam bij de sectie Fokkerij en genetica, sluit het CDA zich aan bij het beleid van de afgelopen jaren. Ook voor de VVD is het milieu geen item. We bellen bij gebrek aan een LUW'er op de lijst met LNV-medewerker ir Jochem Zuiderveen Borgesius. We mogen best eens wat extra's doen bovenop het reguliere beleid, maar alleen als we de daarmee gepaard gaande investeringen terug kunnen verdienen binnen afzienbare tijd. Het milieubeleid mag de gemeentelijke financiele boekhouding niet op zijn kop zetten. En dat een ijsbaan energie kost, is voor ons geen reden om die tegen te houden.
Ir Ger Parlevliet, medewerker van Ruimtelijke planvorming en vierde op de D66-lijst, heeft geen uitgesproken standpunten. Onze partij onderscheidt zich vooral met de wijze van politiek bedrijven. We willen meer openheid van zaken en doorzichtige heldere procedures, waarbij we een beroep doen op het denkvermogen en de zelfstandigheid van burgers. We hebben in het programma de richting bepaald, maar uiteindelijk geven de burgers de route aan. In haar programma pleit D66 voor meer aandacht voor energiebesparing, milieuvriendelijk bouwen en saneren van vervuilde grond
CDA'er Ab Groen benadrukt dat de economische ontwikkeling van Wageningen een punt is waarop zijn partij zich onderscheidt. We willen een ambtenaar voor economische zaken aanstellen die Wageningen Kennisstad promoot, maar ook nadrukkelijk ruimte schept voor het midden- en kleinbedrijf en de horeca. De economie moet breder worden gestimuleerd dan alleen de kennisstad, zoals PvdA en GroenLinks voorstellen. We zijn het op dit punt meer eens met de VVD. Alleen willen wij niet, zoals de VVD, doorgroeien naar veertigduizend inwoners en een nieuwe randweg om de stad. Of de druk op de huidige rondweg te groot wordt, willen we eerst afwachten.
Woningen
VVD'er Zuiderveen Borgesius noemt inderdaad de noordwestelijke randweg als eerste punt waarop zijn partij zich onderscheidt. Ook de VVD is van mening dat een kenniscentrum te weinig werk biedt voor laaggeschoolden. We willen een uitbreiding van het industrieterrein op de Nude en de haven. De mensen die in Wageningen werken, moeten er ook kunnen wonen. Daarom willen we ruimte scheppen voor zevenduizend extra inwoners, op de plek van de studentenflat aan de Haarweg. In hoofdzaak willen we duurdere woningen bouwen. CDA wil twee-onder-een-kapwoningen, GroenLinks en PvdA willen juist goedkopere woningen. PvdA, GroenLinks en D66 menen dat kennisintensieve bedrijven voldoende arbeid voor lager geschoolden opleveren. GroenLinks wil expliciet geen nieuwe industrie aantrekken
In het oog springende punten die partijen als enige noemen, zijn bij het VVD het beperken van het aantal coffeeshops en meer vrijheid bij het kappen van bomen. GroenLinks wil extra geld voor de eigen culturele identiteit van minderheden, D66 wil een ombudspersoon voor klachten en bezwaren van burgers en het CDA vraagt om aandacht voor normen en waarden. Wie dit niet de moeite waard vindt, kan altijd nog terecht bij de autopartij Nederland Mobiel, de lokale partij Wageningen Werkt of de kleine christelijke partijen