Nieuws - 7 augustus 1996

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Van Dis leidt raad van toezicht LUW
Minister Van Aartsen heeft op 19 juli drie personen benoemd in de raad van toezicht van de LUW, tevens toezichthouder van het Kenniscentrum Wageningen. Het gaat om ir Maarten van Dis, voormalig bestuursvoorzitter van de Heidemij en voorzitter van de bestuursraad van Hogeschool Larenstein; drs Jan Peelen, directielid van Unilever; en voormalig Tweede-Kamerlid drs Ria Beckers, voorzitter van Biologica. Van Aartsen zal de resterende twee plaatsen in de raad van toezicht later invullen
De toezichthouders beginnen hun werkzaamheden op 1 september. Dan overleggen zij over de medezeggenschapsstructuur van de LUW, waarover zij een zwaarwegend advies geven aan het college van bestuur. Tevens staat de benoeming van het derde collegelid van LUW en DLO op de agenda. Na de benoeming van collegevoorzitter dr Cees Veerman eind juni besloot de minister tot herbenoeming van prof. dr Cees Karssen tot rector magnificus van de LUW. Van Aartsen slaagde er echter niet in het derde collegelid voor 19 juli te benoemen. Vanaf dat moment beslist de raad van toezicht over de benoeming van collegeleden
De huidige DLO-directeur ir Kees van Ast gooit hoge ogen om het bestuurscollege van LUW, DLO en Kenniscentrum Wageningen te completeren. Abusievelijk meldde de Nieuwsbrief Kennisinfrastructuur deze zomer dat Van Ast was benoemd door de minister, maar nu neemt de raad van toezicht dit besluit waarschijnlijk op 1 september. Drs Paul den Besten, griffier van het college van bestuur, sluit niet uit dat Van Ast nog dezelfde dag als collegelid zal spreken tijdens de opening van het academisch jaar van de LUW
Later dit jaar zal de minister waarschijnlijk de andere twee leden van de raad van toezicht benoemen. Daarvoor dragen de twee adviesorganen van LUW en DLO, de universiteitsraad en de groepsondernemingsraad, een vertrouwenspersoon voor. De raden zullen de minister in augustus adviseren. De drie benoemde toezichthouders kunnen desondanks al besluiten nemen, omdat ze over een meerderheid beschikken. (ASi)
Beckers: Duurzame landbouw nodig

Ria Beckers dicht Wageningen een belangrijke rol toe bij de omslag naar een duurzame landbouw. Zij wil die omslag graag meemaken als lid van de raad van toezicht, maar voor een inhoudelijk oordeel over de universiteit is het nog te vroeg. Ik wil eerst met de anderen praten en me laten informeren.
Beckers kent de andere leden van de raad van toezicht niet. Ook is ze nog niet op de hoogte van de bevoegdheden van de raad. Ik heb nu vakantie; bij de opening van het academisch jaar begin ik.
Beckers is sinds de oprichting in oktober 1993 voorzitter van Biologica, de marktorganisatie van de biologische landbouw. Er is veel veranderd in die drie en een half jaar. Van Aartsen dicht de biologische landbouw inmiddels een voortrekkersrol toe, terwijl 26 maatschappelijke organisaties, waaronder jonge boeren en de cooperaties, het manifest Groen licht voor de biologische landbouw hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu moeten de relaties met het grootwinkelbedrijf sterker worden. Beckers mag inmiddels op enig krediet rekenen in de landbouwwereld. Ik wordt nog steeds sterk geafficheerd met het milieu, maar je ziet nu veel initiatieven waarin het milieu is veranderd van tegenstander tot bondgenoot.
Peelen: Wageningen Food Valley

Mijn benoeming geeft aan dat Unilever hecht aan een sterk Wageningen, meldt Jan Peelen. Hij is lid van het executive committee van het wereldwijde concern en verantwoordelijk voor personeel
Peelen merkt op dat de relatie tussen Wageningen en Unilever het afgelopen jaar is versterkt tijdens de ontwikkeling van het technologisch topinstituut Voedselwetenschappen. Dat is voortreffelijk gelopen tussen het bedrijfsleven, de LUW, DLO, TNO en de overheid en belooft een groot succes te worden.
Als lid van de raad van toezicht wil Peelen het totale belang van de stakeholders in breed verband behartigen. Eerst moet het management er komen. Dat moet een langetermijnvisie opstellen en een beleid opzetten, zodat Wageningen wereldwijd wordt beschouwd als een Food Valley. Dat moet gelden voor het onderzoek, maar tevens moet de mare rondgaan: ook het onderwijs is world class. Om zich zo te kunnen afficheren moet het kenniscentrum meer gaan meten hoe zijn prestaties zijn ten opzichte van andere instellingen, denkt Peelen
De raad van toezicht zal daarbij optreden als klankbord van het bestuurscollege, maar zal zeker niet op de stoel van het bestuur gaan zitten, verzekert Peelen
Raadsvoorzitter Florax naar Vrije Universiteit

Universiteitsraadsvoorzitter dr Raymond Florax verruilt per 1 oktober zijn bestuurswerk aan de Landbouwuniversiteit voor een onderzoeksbaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij wordt voor twee jaar daar gedetacheerd. Florax gaat aan de slag als senior-onderzoeker bij een onderzoekscentrum voor ruimtelijke economie. VU-hoogleraar prof. dr P. Nijkamp zet dat centrum op met het geld dat hij kreeg door het winnen van de Spinozaprijs, een prestigieuze prijs van NWO waaraan een bedrag van twee miljoen gulden is verbonden
Door het vertrek van Florax komt de universiteitsraad de laatste maanden voor de overstap op de nieuwe bestuursstructuur zonder voorzitter te zitten. De vervanging van Florax komt in de raadsvergadering van 18 augustus aan de orde
Vast staat dat plaatsvervangend voorzitter dr Yvonne Rietjens niet beschikbaar is als voorzitter. Rietjens, onlangs benoemd tot persoonlijk hoogleraar, meent dat de functie van raadsvoorzitter, bijna een fulltime baan, niet valt te combineren met haar onderzoekswerk en haar gezin. (LKe)
LUW onder ministerie van Onderwijs

De Landbouwuniversiteit moet niet langer door het ministerie van LNV, maar door dat van Onderwijs worden gefinancierd. Dat stelt de Groningse collegevoorzitter prof. dr E. Bleumink. Ook wil de CDA'er Bleumink de privaatrechtelijke status van de Vrije Universiteit en de katholieke universiteiten van Nijmegen en Brabant opheffen. Initieel onderwijs is een publieke aangelegenheid, aldus Bleumink op 6 augustus in De Volkskrant. De Vrije Universiteit moet volgens Bleumink fuseren met de Universiteit van Amsterdam. Met zijn uitspraken reageert hij op het rapport van de vereniging van universiteiten, VSNU, over de privatisering van universiteiten. Bleumink is daar tegen. (ASi)
Nieuwsfoto, CAID-wonderlamp