Nieuws - 24 april 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
STW blijft Wagenings onderzoek financieren
De technologiestichting STW blijft het Wagenings onderzoek ook in de toekomst financieren. Dat is besloten tijdens een overleg tussen STW en het ministerie van LNV. Uitsluiting van Wagenings onderzoek voor de STW-programma's is onwenselijk en juridisch onjuist, stelde het ministerie van LNV na overleg met de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken. Wel kan STW een budgetverdubbeling verwachten
Eind februari kondigde STW aan Wageningse onderzoeksprojecten niet langer te willen financieren. De stichting kampt met geldgebrek, moet te veel onderzoeksvoorstellen afwijzen en wil het Wagenings onderzoek uitsluiten, omdat het onderscheid tussen universitair en niet-universitair onderzoek niet meer duidelijk is in het kenniscentrum Wageningen. Die keuze was volkomen arbitrair, beaamt STW-voorzitter dr Kees le Pair. De kwaliteit van de Wageningse onderzoeksvoorstellen is goed.
STW stelde voor dat het ministerie van LNV met extra geld voor landbouwkundig onderzoek over de brug zou komen. Maar daarvan kan geen sprake zijn, meldt directeur dr Loes van Vloten-Doting van de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) van het ministerie. De stichting wordt uit de rijkskas gefinancierd, klaar uit. Wel hebben STW en het ministerie van LNV afgesproken dat ze regelmatig gaan overleggen of de Wageningse aanvragen waarin ook DLO participeert een universitair karakter hebben. Volgens Le Pair financiert zijn stichting universitair onderzoek en geen toegepast onderzoek van onderzoekscentra als TNO en DLO. Soms liggen er complicaties bij een aanvraag, bijvoorbeeld bij Wageningse dubbelfuncties. Het ministerie gaat helpen om de verwevenheid tussen LUW en DLO te ontrafelen.
Daarmee is de uitsluiting van Wagenings onderzoek voor STW- financiering van de baan, maar kampt de stichting nog steeds met geldgebrek. Le Pair heeft goed nieuws opgevangen: Economische Zaken wil ons een budgetverdubbeling geven. We krijgen nu zestig miljoen gulden per jaar van de overheid. Op aandrang van de werkgeversorganisatie NCW wil de overheid dat bedrag verhogen naar 110 miljoen per jaar. Het ministerie van LNV had dit ook opgevangen; dat maakte ons gesprek heel plezierig. (ASi)
Aardappel op termijn resistent tegen wortelknobbelaaltjes

De wortelknobbelaaltjes van het geslacht Meloidogyne behoren in aardappelen en vollegrondsgroenten tot de meest schadelijke pathogenen. Omdat de overheid grondontsmetting aan banden legt en omdat vruchtwisseling duur is, hebben de telers grote behoefte aan resistente gewassen. Ir Geert Janssen, die 18 april promoveerde bij plantenveredelaar prof. dr Evert Jacobsen, vond een aantal wilde aardappelsoorten die resistent zijn tegen een of meerdere van deze aaltjessoorten
Janssen selecteerde wilde verwanten van de aardappel op resistentie. Hij infecteerde het materiaal, afkomstig uit de genenbank, met drie soorten aaltjes en keek op welke wortels de aaltjes zich niet of nauwelijks vermeerderen. Vijf wilde aardappelsoorten bleken zeer resistent tegen twee van de drie aaltjes. Veertien soorten bleken resistent tegen het derde type, M. hapla geheten
Na deze selectie testte Janssen de resistente aardappelsoorten op geinfecteerde akkers in Nederland. Grondmonsters van land waarop vatbare aardappelen groeiden, bevatten duidelijk meer aaltjeslarven dan grondmonsters van land met de resistente aardappelen
Twee van de resistente wilde soorten bleken te kruisen met cultuurrassen. Omdat het basismateriaal van Janssen alle ongewenste eigenschappen van de wilde soort weer kwijt moet raken, moet het nog zo'n tien keer teruggekruist worden, wat nog eens tien jaar duurt. Deze taak is nu aan de aardappelveredelingsbedrijven die het onderzoek ook financierden. (MHs)
College verbaasd over onvrede bureaupersoneel

Het college van bestuur gaat kijken of het nodig is bureaumedewerkers beter te informeren over de gevolgen van de omvorming van vakgroepen tot departementen. Aanleiding is het artikel over de onvrede van sectorbureaumedewerkers over hun onzekere positie, in het WUB van 17 april
LUW-secretaris ir Theo Theijse heeft het artikel met verbazing gelezen. Kennelijk zit er iets niet goed in de huidige vorm van informatieverschaffing. Daar ben ik van geschrokken. Het college kijkt op 24 april of het verstandig is de informatie voor medewerkers aan te passen
Overigens is Theijse van mening dat de onzekerheid van medewerkers over hun positie onterecht is. We hebben helder uitgelegd dat de sectorbureaus in huidige vorm tot 1 januari 1998 blijven bestaan. Daarna is het natuurlijk niet zo dat de bureaus verdwijnen. De taken blijven en er zijn mensen nodig om die te vervullen, zegt Theijse. Hij vindt bovendien dat de klachten van onzekere medewerkers getuigen van weinig waardering voor het zorgvuldige personeelsbeleid van de LUW
Hoewel Theijse benadrukt dat medewerkers niet hoeven te vrezen voor hun baan, kan hij het niet uitsluiten dat mensen straks intern moeten solliciteren naar een nieuwe functie. Een sollicitatieprocedure kan bijvoorbeeld nodig zijn als het departement Levensmiddelentechnologie en voeding een eigen bureau krijgt. Dat dat eigen bureau er komt, is volgens Theijse allerminst zeker. Mocht het zover komen, dan moet splitsing van het huidige sectorbureau op De Dreijen zo veel mogelijk in goed overleg gebeuren. Gesprekken tussen medewerkers en de bureauhoofden moeten uitwijzen welke medewerker voor welk bureau gaat werken. Pas wanneer overleg voor een bepaalde functie geen uitsluitsel geeft, ligt een sollicitatieprocedure volgens de secretaris voor de hand. (LKe)
Wageningse hulp bij bestrijden varkenspest

Recent afgestudeerde studenten Zootechniek zullen worden ingezet in de strijd tegen de varkenspest. Het arbeidsbureau heeft inmiddels bereidwillige zootechnici, na bestudering van cv's en een kort gesprek, doorgestuurd naar het Produktschap Vee en Vlees (PVV). Het is de bedoeling dat ze op het crisiscentrum in het Brabantse Son gaan helpen met de logistiek van het vervoer van varkens, met de uitwerking van opkoopregelingen en met de informatieverstrekking aan boeren. Peter van Aspert van het PVV verwacht dat de eerste Wageninger begin mei in Son aan de slag kan. (GvdE)
Nieuwsfoto, Open dag