Wetenschap - 19 september 1996

Van Aartsen: LUW en DLO samen in brain port Wageningen

Van Aartsen: LUW en DLO samen in brain port Wageningen

Het kabinet wil uitvoering geven aan het advies van Bram Peper om het kenniscentrum Wageningen actief uit te bouwen tot een centrum van wereldniveau. Dit schrijft minister Van Aartsen aan de Tweede Kamer. Hij wil spoedig een geintegreerd bestuur van Landbouwuniversiteit (LUW) en Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) instellen.


Om te beginnen zullen LUW en DLO een ingrijpend veranderingsproces moeten doorlopen. Scherpe keuzes zijn nodig om zes integrale onderzoekthema's uit te werken. Dat zijn: plattelandsontwikkeling; voedselvoorziening en ecologisering van de primaire productie; agro-industrieel onderzoek; genetisch-biologisch onderzoek; management en beheer van de groene ruimte; en kennis over productieketens.

Daarna wil Van Aartsen relevante onderdelen van andere instellingen in het kenniscentrum onderbrengen. Hij denkt daarbij aan het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC), het Institute for land reclamation and irrigation (Ilri), het Agrarisch Telematica Centrum (ATC), de Stichting tot ontwikkeling van agrarische onderwijskunde en scholing (Stoas) en de Informatie- en Kenniscentra (IKC's). Hiermee zal bij de vormgeving van het kenniscentrum van meet af aan rekening worden gehouden."

Het Wageningse kenniscentrum moet een brain port worden, maar geen fort, aldus de minister. Daarom moet de LUW verdergaande samenwerking aangaan met de universiteiten van Nijmegen en Utrecht, voor de verzorging van het onderwijs in de basisvakken en met betrekking tot onderzoekscholen op relevante terreinen zoals de biotechnologie". Ook met TNO moet een hechte samenwerking ontstaan, ondermeer op het terrein van de voeding.

Op termijn wil Van Aartsen voor LUW en DLO komen tot een volledig geintegreerde bestuursorganisatie", maar eerst zal het kabinet bekijken hoe zo'n fusie wettelijk is te regelen. Hij wil DLO volgend jaar verzelfstandigen, maar tast nog even in het duister of de wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur (MUB) door de Tweede Kamer wordt aangenomen. In elk geval wil de minister een raad van toezicht voor LUW en DLO, schrijft hij de Tweede Kamer.

Het kenniscentrum zal twee hoofdfuncties kennen, die ieder een eigen dynamiek en cultuur kennen." De universitaire hoofdfunctie is het scheppen en behouden van een wetenschappelijke omgeving van allure die wetenschappelijk onderwijs voor ingenieurs en doctors in de landbouwwetenschappen verzorgt. De taken zijn ondergebracht in onderzoekscholen en onderwijsinstituten. Bij het leerstoelenplan ligt de nadruk op het tweede deel van de ingenieursopleiding en op de promotiefase."

DLO wordt een kwalitatief hoogstaand onderdeel voor probleemgeorienteerd en vraaggestuurd onderzoek. In dit onderdeel is het strategische tot en met het toegepaste onderzoek bijeengebracht. Hoge kwaliteit, vraagsturing en profijtbeginsel kenmerken de werkwijze." DLO moet allianties aangaan met voorlichtingsdiensten en innovatiecentra om snel in te kunnen spelen op maatschappelijke vragen en de verkregen kennis doelmatig te verspreiden.

Los van het kenniscentrum Wageningen wil Van Aartsen het praktijkonderzoek reorganiseren. Om aan de groeiende behoefte aan maatwerk te kunnen voldoen, staakt het ministerie de huidige wijze van financiering per instituut en stapt over op opdracht- en programmafinanciering. Voorts brengt Van Aartsen de zes agrarische hogescholen onder in een consortium. In de toelichting stelt hij dat een centrum het hao moet aansturen. Het consortium moet het aanbod aan opleidingen concentreren, maar de hogescholen blijven verspreid over meerdere locaties en mogen samenwerken met hbo-scholen.

De herstructurering zal vooralsnog niet tot bezuinigingen leiden, schrijft hij de Tweede Kamer. Doelmatigheidswinsten voortvloeiende uit de beleidsvoornemens zullen in eerste instantie ingezet worden voor te maken herstructureringskosten en daarna vooral ten behoeve van de versterking van de integrale thema's."