Nieuws - 23 maart 1995

Universiteiten kritiseren plannen tempobeurs

Universiteiten kritiseren plannen tempobeurs

De Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (VSNU) vreest een administratieve chaos als het ministerie van Onderwijs haar plannen voor aanpassing van de tempobeurs doorzet. De VSNU ziet verschillende generaties studenten met verschillende normen geconfronteerd worden en verwacht bovendien op termijn een volledige verandering van het stelsel van studiefinanciering. Momenteel gaat het ministerie bij een cursusduur van vier jaar uit van vier plus drie jaar aan studiefinanciering. De nieuwe plannen rond de prestatiebeurs stellen dat een student na vier plus twee jaar klaar moet zijn. Zoniet, dan wordt de ontvangen studiefinanciering geheel omgezet in een lening.

De VSNU vreest ook dat door het schrappen van de mogelijkheid van tijdelijk uitschrijven, studenten die langdurig ziek zijn of bestuursfuncties bekleden in problemen komen. Het rigide stelsel kan leiden tot een groot beroep op auditorfondsen, waardoor universiteiten zelf voor de kosten moeten opdraaien.

De VSNU stelt daarom voor om in het eerste jaar een norm van 25 procent van het aantal studiepunten te handhaven en niet te verhogen tot 70 procent, om zo de orienterende en verwijzende functie van de propaedeuse beter gestalte te geven. Na het eerste jaar wil de VSNU een lening, die na vijf studiejaren wordt beoordeelt: als een student dan tenminste vijftig procent van de studiepunten heeft gehaald wordt de lening omgezet in een beurs.

Ook in de Tweede Kamer is inmiddels kritiek gerezen op de plannen van de bewindslieden van Onderwijs. De PvdA wil studenten zeven jaar de tijd geven om hun diploma te halen en sluit de mogelijkheid van tussentijds uitschrijven niet uit. Coalitiegenoot VVD verzet zich tegen het oprekken van de norm tot zeven jaar, maar wil wel tussentijds uitschrijven mogelijk maken. D66 heeft problemen met het tempo van invoering van de nieuwe plannen.