Nieuws - 27 november 1997

Strategische visie KCW-bestuur

Strategische visie KCW-bestuur

Strategische visie KCW-bestuur
KCW-missie
De samenleving heeft een groeiende behoefte aan voedsel en aan een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen.Wij willen hoogwaardige wetenschappelijke kennis ontwikkelen en overdragen, die gericht is op het verantwoordelijk produceren van voldoende en gezond voedsel, het met zorg beheren van bodem, water en lucht en het in harmonie benutten van de verschillende functies van het rurale gebied, ten behoeve van huidige en toekomstige generaties
Hoofdthema's KCW
De raad van bestuur duidt het werkterrein van KCW aan in de vorm van twee haaks op elkaar staande assen: de agroproductiekolom en de groene ruimte
De agroproductiekolom wordt gedefinieerd vanaf het uitgangsmateriaal voor de primaire productie tot en met de verwerking van het agrarische product en de benutting daarvan door mens en dier
KCW legt een relatief zwaarder accent op de beide uiteinden van de kolom, dat wil zeggen op vraagstukken betreffende de ontwikkeling van uitgangsmateriaal voor plantaardige en dierlijke productie enerzijds en de verwerking en benutting van het primaire product anderzijds. Het middengebied van deze as, de primaire plantaardige en dierlijke productie zelf, blijft daarnaast aandacht behouden. Maar gezien het huidige niveau van de agrarische productie in Nederland en de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw in mondiaal perspectief, verlegt KCW het accent in zijn activiteiten naar een gedifferentieerd agrarisch productiesysteem in ketenperspectief. Ter vergroting van de duurzaamheid van agrarische productiesystemen richt de aandacht zich op multifunctionele, ecologische en technologische intensieve productiesystemen
De groene ruimte wordt gedefinieerd als het geheel van het landelijk gebied met zijn vele, sterk uiteenlopende functies
KCW heeft niet de ambitie om op alle aspecten activiteiten te ontplooien, maar concentreert zich op die aspecten die een samenhang vertonen met de vraagstukken in de agroproductiekolom. Het gaat dan in ieder geval om het landelijk gebied als ruimtelijke voorwaarde voor de agrarische productie. Daarnaast wil KCW een vooraanstaande positie innemen op de gebieden inrichting en beheer van het landelijk gebied en natuurbeheer. Ook de technische en maatschappelijke dimensies van de ontwikkeling van het landelijke gebied worden tot het werkterrein van KCW gerekend
Wat betreft milieu wil KCW over voldoende expertise beschikken met betrekking tot de aspecten die een samenhang vertonen met de agroproductiekolom en het rurale gebied. Aspecten waarvoor dit verband niet aanwezig is, worden niet tot het aandachtsveld van KCW gerekend
De belangrijkste betekenis van de maatschappijwetenschappen ligt in de integratie van technische en sociaal-wetenschappelijke kennis bij het oplossen van de hedendaagse problemen. KCW kiest voor versterking van de expertise op de maatschappijwetenschappen, omdat bij de huidige verhoudingen de koppeling tussen technische disciplines en maatschappijwetenschappen onvoldoende kans heeft, terwijl dat nu juist een van de sterke punten van KCW zou moeten zijn. Onderwijs en onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen dient gerelateerd te zijn aan hetzij de agroproductiekolom, hetzij aspecten met betrekking tot het rurale gebied
Bij de uitwerking van subthema's op het gebied van onderwijs en onderzoek dient in alle gevallen expertise te worden betrokken vanuit de invalshoek van het milieu en vanuit de sociaal-maatschappelijke en wijsgerige (ethische) gebieden
De raad van bestuur ziet voor de exacte basiswetenschappen vooral een rol weggelegd in het onderwijs. De studenten moeten de kennis op academisch niveau gepresenteerd krijgen. Maar de omvang van het onderzoek op de terreinen behoeft, afhankelijk van de afstand tot de kernthema's, niet altijd zodanig te zijn dat de betreffende leerstoelgroepen op hun vakgebied een internationaal vooraanstaande plaats innemen. Om voldoende kwaliteit te garanderen worden samenwerkingsverbanden gezocht met andere universiteiten
In het door de raad van bestuur geschetste streefbeeld wordt uitgegaan van een omzetverbetering per medewerker van 2 a 3 procent, gedurende vijf jaar