Nieuws - 7 september 1995

Raad gekant tegen bestuursopzet Ritzen

Raad gekant tegen bestuursopzet Ritzen

De universiteitsraad is negatief over het wetsvoorstel dat de ministerraad heeft goedgekeurd over de hervorming van de bestuursstructuur aan de universiteiten. Ritzen wil de democratisch gekozen universiteitsraden opheffen en vervangen door medezeggenschapsraden of ondernemingsraden en een Raad van Toezicht. Aan deze laatste raad zou het college van bestuur voortaan financiele verantwoording moeten afleggen. Verder verliezen vakgroepen hun wettelijke bevoegdheden en zouden onderzoekscholen juist wel een wettelijke status krijgen.

Ritzen wil vooral een eind maken aan de zijn inziens onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen universiteitsraden, faculteitsraden en colleges van bestuur.

Tijdens een eerste inventarisatie van meningen in de universiteitsraad van de Landbouwuniversiteit bleek dat de meeste fractievoorzitters ongelukkig zijn met de ondemocratische plannen. Alleen de buiten-universitaire leden zien wel wat in de nieuwe slagvaardige bestuursstructuur. De komende weken zullen de fracties hun standpunten verder uitwerken en zal bekeken worden wat daarmee gedaan kan worden.