Nieuws - 21 december 1995

Raad akkoord met begroting 1996

Raad akkoord met begroting 1996

De universiteitsraad heeft de begroting voor 1996 goedgekeurd. Nadat het college van bestuur in de commissie financien en planning al tegemoet was gekomen aan de eis van de raad om het tekort van 6,4 miljoen terug te brengen tot 3,4 miljoen, leverde bespreking op 19 december geen discussie meer op.

Het college vermindert ondermeer de prijscompensatie voor de bibliotheek met twee ton en snijdt 2,6 ton uit de posten Huisvestingslasten en Onderhoud informatica.

Op het budget voor de vakgroepen en de algemene dienst wilde het college acht ton bezuinigen. Op verzoek van de raad kijkt het college echter of de helft van dit bedrag op een andere manier kan worden gekort. Ook voerde het college een aantal meevallers op. Zo is de post wachtgelden ten opzichte van de eerdere begroting met een half miljoen verlaagd. Verder voert het college plotseling een kwart miljoen aan rente-inkomsten op. Deze inkomsten ontstaan doordat de universiteit pas aan het eind van komend jaar rood komt te staan bij de bank.