Nieuws - 24 september 1998

Podium

Podium

Podium
Aansmoezeniers
Na het lezen van de uitspraken van bestuursvoorzitter Veerman in WUB 28 over de gekorte LNV-bijdrage aan de WAU, ik mag aannemen namens het bestuur, meen ik een aantal argumenten te moeten geven om de huidige WAU-top te moeten kwalificeren als aansmoezeniers (een joods-Amsterdamse kwalificatie)
De minister legt een korting op. Wat lees ik in het WUB? Veerman gaat vijftigduizend gulden per promovendus claimen, die niet wordt uitgekeerd. In de jaren zeventig heb ik als lid van de toenmalige faculteitsraad gewezen heb op de extra uitkering van tachtig- tot honderdduizend gulden per ZWO/NWO-promovendus/da (aio), zoals toen en later werd opgevoerd in de begrotingen O&W/OCW. Nu is dat vijftigduizend gulden. Nadat eerst de hele bureaucratische LUW-top over mij heen was gevallen, werd toch aan de toenmalige vakgroepen met NWO-promovendi een extra bedrag uitgekeerd. Uit eigen ervaring weet ik tot en met 1995. Als mijn informatie correct is, wordt dit extra bedrag niet meer uitgekeerd. Waarbij vermeld moet worden dat de LUW een van de twee universiteiten was, die dit deed. De toenmalige ministers hebben, mijns inziens terecht, altijd volgehouden dat dit bedrag voor NWO-promovendi in de rijksbijdrage aan de LUW/ WAU was inbegrepen. Met andere woorden, als LNV gelijk heeft wordt het WAU-tekort nu aangevuld met geld voor NWO-onderzoek. Mocht Veerman gelijk krijgen, dan mogen onderzoeksgroepen per NWO-aio in 1999 een extra bijdrage verwachten van 35 duizend gulden (min dertig procent overhead). Waarbij opgemerkt dat mijns inziens een dergelijk bedrag voor derde-geldstroompromovendi dient te worden opgebracht door de subsidiegever
Wat doe je verder als voorzitter? Je spreekt over een bestedings- en personeelsstop. De hoeveelste sinds minister Pais? Geen dure instrumenten voor het onderzoek, wel dure lease-auto's voor de topmanagers (All animals are equal, but some are more equal than others)! Want Veerman beslist zelf wat relevant is
Personeelsstop. Voorbijgaand aan onterechte ontslagen, Henfling, Van Keulen en anderen, met doorbetaling van salarissen. Flexibel ontslag heet dat in het hoofdgebouw. Vele tonnen per jaar. Het eigen onjuiste handelen wordt onder het tapijt geschoven. Het uiten van mooie maar wel onzinnige woorden als het afzien van prijscompensatie uit solidariteit. In 1994 is dat reeds door de vakgroep Biochemie in verband met personele bezuinigingen voorgesteld, maar werd het op rechtspositionele gronden afgewezen. Bovendien, de relatief grootste bijdrage wordt door mensen in de laagste belastingschaal geleverd. Op het ogenblik dat Veerman op eigen kosten per openbaar vervoer naar Wageningen komt en zich daar lopend of per fiets beweegt, levert hij een echte financiele bijdrage
Nadat gedurende zijn aantreden Veerman zich binnen de WAU als god heeft opgesteld, mag ineens de medezeggenschapsraad worden ingeschakeld en zich formeel uitspreken over het ondernemingsplan. Aangezien Veerman de gewoonte heeft zichzelf aan te duiden in de pluralis majestatis, is zijn WUB-uitspraak Dan stellen we het plan vast en voeren het uit democratisch veelzeggend. Een ondernemingsplan op te stellen met de planner Deneer, door mij enige jaren geleden vanwege zijn veelvuldige planing geduid als de neergang van de LUW. Echter geen deelname van internationaal erkende topwetenschappers binnen de WAU. Met andere woorden, de middelmaat gaat zich buigen over de WAU-toekomst
Een citaat: De vlucht voorwaarts naar het bedrijfsleven, zoals door verschillende universiteiten geventileerd bij de opening van het academisch jaar, bevalt de Wageningse raadsvoorzitter maar ten dele. Wat nou Veerman? Ik herinner mij alle directeuren en industrielen bij uw aantreden in september 1997. En hoorde en las daarna andere geluiden respectievelijk woorden uit het WAU-bestuur. Zoals recentelijk kapitalistisch-industriele WAU-woorden als directeur dit, directeur dat, ondernemingsplan, winst, product. Als ik als WAU-student ontdekte dat ik wordt vergeleken met TTI-producten als pizza, babyvoeding of gatenkaas zou ik direct mijn biezen pakken. Bovendien, als een universiteit winst maakt, is er ten nadele van onderwijs en onderzoek verkeerd begroot. Dan heeft de minister gelijk als hij een korting oplegt. Het excuus van de rector aan het Koningin Wilhelmina Fonds omdat fundamentele, wetenschappelijke resultaten uit het Lab. voor Toxicologie, die in tegenspraak waren met de fenomenologische opvattingen binnen dat fonds, in het WUB en Vrij Nederland werden genoemd, is beslist geen ondersteuning door dit bestuur van de wetenschap
Veerman gebruikt woorden, lege woorden. Ik vermoed dat de gekke-koeienziekte heeft toegeslagen in het hoofdgebouw, wat de reden is voor het opnemen van een epidemioloog in de commissie-ondernemingsplan. Als illustratie: niet de (ex)LNV-minister wordt door Veerman geblameerd voor de korting (naar boven likken, naar onderen trappen), nee, de paarse Zalm. W.F. Hermans, destijds door het Groningse college van bestuur ontslagen op onjuiste gronden, heeft eens geschreven (gauw zijn boeken lezen waar dat staat): Het zijn de visverkopers die denken dat mensen meer geld betalen voor zalm dan voor kabeljauw, omdat zalm een rode kleur heeft, en die daarom de kabeljauw in rode inkt leggen. Zij verwerven hun aanhang met bedrog.
Voorlichting onder de loep
Uw redacteur P.W. citeert mij in WUB 28 te onvolledig en door mijn uitlatingen te plaatsen tegenover die van Speelman geeft zij er bovendien een door mij onbedoelde teneur aan mee. Alsof ik onverkort tevreden zou zijn over de voorlichting aan aankomende studenten zoals die er nu bij staat. Ik ken de sterke en de zwakke kanten daarvan maar al te goed
Uw medewerker vroeg mij wat ik vond van twee opmerkingen van de pasvertrokken Blom, namelijk dat Wageningen met vereende kracht naar minstens duizend eerstejaars moet streven en dat de voorlichting meer nadruk moet leggen op de unieke mogelijkheden van de elektronische media in Wageningen. Ik vind beslist dat Wageningen meer eerstejaars moet en kan aantrekken en daar doet de afdeling Voorlichting en PR - uiteraard samen met vele anderen binnen de universiteit - ook alle moeite voor. De laatste tijd zaten we ook weer in de lift, maar dit jaar ziet het er vooralsnog weer minder goed uit (betrouwbare cijfers komen pas op 1 december!)
Wel heb ik de duizend eerstejaars van Blom gerelativeerd door ook de vraag naar Wageningse ingenieurs op de arbeidsmarkt ter sprake te brengen. Als meest gespecialiseerde universiteit heeft Wageningen meer dan andere universiteiten een eigen niche. Wij hebben daarom ook tot taak instroom en uitstroom in een gunstige verhouding tot elkaar te houden, anders zijn we alleen maar bezig problemen van de ingang naar de uitgang te verplaatsen. Dus afgezien van de vraag of duizend eerstejaars nog wel realistisch is, moet je je afvragen of de arbeidsmarkt zoveel Wageningers aankan
En wat de elektronische media betreft, Blom heeft gelijk dat Wageningen daar veel te bieden heeft en aanvankelijk hadden we zelfs vaak meer te bieden dan de andere universiteiten. Maar intussen zijn adequate voorzieningen op dit terrein zo normaal, dat je wantrouwen oproept als je daar te luid van blijft opgeven