Nieuws - 20 februari 1997

Podium

Podium

Podium
MSc Ecologische Landbouw
Hopelijk waren de woorden van prof. dr Van Lenteren uit hun verband gehaald of verkeerd begrepen, want de uitspraak die werd aangehaald in het stukje Ecologische landbouw inbedden in teeltstudies in het WUB 4 (30 januari) raakte kant noch wal
Volgens de professor moet in de MSc-opleiding S16 breder gekeken worden naar de ecologische landbouw en niet alleen, zoals nu gebeuren zou, naar de biologisch-dynamische landbouwmethode. Heeft meneer Van Lenteren ooit een MSc-student gesproken over de inhoud van de opleiding, of het programma doorgelezen? Ik ben bijna klaar met de MSc-opleiding Ecologische landbouw en heb dus onder andere alle vakken gevolgd die door deze vakgroep worden aangeboden
Er word onder MSc-studenten over veel meer gesproken dan alleen het tastbare en beredeneerbare, maar deze gesprekken zijn gebaseerd op onze zeer uiteenlopende achtergronden en interesses. De bio-dynamie komt af en toe ter sprake, maar dan als een van de vormen van ecologische landbouw. Er zijn zelfs helemaal geen vakken in het programma opgenomen waarin de bio-dynamie word behandeld. Alleen na herhaald verzoek van studenten was het mogelijk tijdens het vak Bodemecologie een halve les te wijden aan preparaten
Een vak dat door velen vaak abusievelijk als antroposofisch wordt betiteld is Fenomenologie. De benaderingswijze van Fenomenologie is gebaseerd op kennis en onderzoek van natuurwetenschapper Goethe. Hoewel de kennis van deze man ook vaak gebruikt wordt in onderzoek met betrekking tot bio-dynamische landbouw, is het zeker niet gepatenteerd door deze onderzoeksgroep
Het programma van de MSc-opleiding bestaat naast vakken rond bodem en plant onder andere uit systeemanalyse en bedrijfsontwerpen, en wordt aangevuld met vakken van Agronomie en TPE en vaak gecombineerd met onderwerpen uit de MSc MAKS-opleiding en ander Leeuwenborch-vakken. Al met al wordt er aandacht besteed aan het geheel van landbouw, inclusief de ecologische, sociale en culturele inbedding van een individueel landbouwsysteem
Dat tevreden studenten geen indicatie zijn voor een goed programma weerspreek ik. MSc-studenten hebben vaak een zeer bewuste keuze gemaakt voor een bepaalde opleiding en zijn bereid hiervoor achttien maanden van werk en familie weg te gaan. Als deze mensen, van wie velen al een hogere opleiding hebben afgerond en enige jaren werkervaring hebben, tevreden zijn over het aangeboden onderwijs en de mogelijkheden voor vrijekeuzevakken en thesisonderwerpen, lijkt mij dit niet alleen een compliment voor de docenten maar ook een indicatie voor de kwaliteit van de opleiding
Precisielandbouw, een uitdaging!
Lettinga spreekt in WUB 6 zijn zorgen uit over de precisielandbouw (Precisielandbouw: een uitdaging?) die in WUB 4 in een artikel van Wilma Reuvekamp werd besproken. Ik ben blij met zijn relaas, want er kan en moet wat rechtgezet worden
Het gaat bij precisielandbouw primair om het gebruik maken van variatie in ruimte en tijd in bodem en gewas binnen een perceel. Moderne technieken maken het mogelijk een gedifferentieerde bedrijfsvoering te realiseren binnen het perceel, waarbij (idealiter) verspilling van natuurlijke hulpbronnen wordt beperkt, de kosten worden gedrukt, de kwaliteit van het product wordt verhoogd en de milieukwaliteit van bodem en water wordt gediend. Soms zal de totale productie ook hoger kunnen zijn, maar dat is zeker geen primair doel. Op dit punt wil ik graag Lettinga geruststellen. Natuurlijk weet ieder boer dat er variatie zit in zijn percelen. Daar op in kunnen spelen met behulp van de moderne techniek spreekt hem instinctief aan
Ik zie deze precisielandbouw als een moderne vorm van ecologische landbouw waarbij het landgebruik weer zo dicht mogelijk de natuurlijke hartslag van moeder aarde (die behoorlijk varieert op korte afstand) probeert te benaderen. Toch heel wat anders dan de nivellerende technologische overkill van vroeger tijden! Laten we proberen ideologische stramienen te doorbreken: geef de technologie weer een kans in deze nieuwe context. We zijn het helemaal eens denk ik, en daar ben ik blij om want als twee Friese boerenzonen het niet meer eens kunnen worden over de landbouw dan ziet het er niet zo best uit. En wat de precisielandbouw betreft: it giet oan!
Van Aartsen erkent belang vakgroep Ecologische landbouw
Er is grote ongerustheid over het voortbestaan van de vakgroep Ecologische landbouw onder Wageningse studenten en de Jongerencoalitie van de Nationale Jongerenraad voor Milieu (een samenwerkingsverband van verschillende politieke jongeren organisaties en onder andere Jongeren Milieu Aktief). Studenten wordt het, ondanks hun grote belangstelling, steeds moeilijker gemaakt om vakken te volgen bij de vakgroep Ecologische landbouw. Vakken ecologische landbouw zijn niet opgenomen in de verplichte studiegedeeltes van landbouw- en milieustudies. Gecombineerd met de stijgende studiedruk leidt dit tot dalende studentenaantallen. Bovendien gebruiken andere vakgroepen steeds vaker de naam ecologisch voor aspecten van de niet-biologische landbouw, zonder deze vakken vanuit de integrale ecologische benadering in te vullen. Dit misleidt studenten. Hierdoor staat, met de vakgroep, de ontwikkeling van de biologische landbouw op het spel
Op 5 februari 1997 leidde dit tot twee Kamervragen aan de minister tijdens het bespreken van het plan van aanpak Biologische Landbouw in de vaste Kamercommissie. De minister antwoordde dat het voortbestaan van de vakgroep Ecologische landbouw zeer wenselijk is, gezien de groeiende maatschappelijke belangstelling voor biologische landbouw, die hij met ten minste zestig miljoen gulden ondersteunt. Studenten pleiten voor een volledige studie ecologische landbouw
Namens Studentenoverleg Ecologische Landbouw en NJMO-jongeren-coalitie
Internationale positionering LUW
In het WUB van 13 februari werd kort verslag gedaan van het symposium waarmee de LUW op 29 januari het 25-jarig bestaan van haar internationaal onderwijs vierde. Uw verslaggever ging in op de voordracht die ik op dit symposium hield. Ik zou gezegd hebben dat de universiteit moet kiezen tussen kennismultinational of vrije werelduniversiteit. Ik ben bang dat hij dit verkeerd begrepen en/of geinterpreteerd heeft
Om de discussie te prikkelen heb ik twee ideaaltypen of polariteiten tegenover elkaar gezet: de knowledge multinational en de free global university. Ik heb die twee polaire mogelijkheden vergeleken op een achttal aspecten zoals missie, doelgroepen, interne organisatie, externe contacten en dergelijke. Ik kwam vervolgens tot de conclusie dat de LUW en andere internationaal opererende landbouwuniversiteiten zich zouden moeten richten op de vraag: waar willen wij ons positioneren op dit continuum tussen twee genoemde polariteiten? De acht genoemde aspecten zouden deze discussie richting kunnen geven
Tenslotte heb ik geprobeerd een strategie te presenteren om de discussie organisatorisch vorm te geven. Ik vind dus niet dat de LUW moet kiezen tussen de twee genoemde ideaaltypen. Ik zou er niet aan moeten denken dat de LUW zou kiezen voor hetzij een eng commerciele, hetzij een wereldvreemde idealistische koers. Het gaat om het vinden van een weloverwogen balans. Deze balans kan naar mijn mening alleen gevonden worden in een goed voorbereide en continue discussie tussen alle interne en externe betrokkenen. Daartoe zijn initiatieven onontbeerlijk!
De verkeerde interpretatie van de voordracht van Van den Bor is geen fout van de verslaggever, maar van de eindredactie
Actiepunten
Kruisbestuiving, een bestuurlijke variant - onze aandacht was meteen getrokken. De adhoc bestuurlijke commissie LUW/Diedenoort/gemeente Wageningen schreef onder deze titel een rapport over mogelijkheden van samenwerking en synergie in het Wageningse. Vooral de actiepunten van deze verhelderende notitie sprongen in het oog. Waar veel nota's blijven steken in nodeloze praatjes, laat deze nota al in de bladspiegel zien over te willen gaan tot daden. De kernwoorden van deze actiepunten voor u op een rijtje: inventariseren (3x), onderzoeken (3x), bestuderen, nadrukkelijk betrekken, overlegstructuur creeren (4x!), nadere studie, effectueren, forum inrichten, voorstellen doen (3x). Ja, de heren willen echt wat ondernemen: het initiatief verdient brede bestuurlijke commitment, dat zich ook vertaalt in enige financiele armslag.
Mijne heren, hou toch op met dat gelul!