Nieuws - 16 februari 1997

Podium

Podium

Podium
Beleid en praktijk
Wij zijn verbaasd en eigenlijk teleurgesteld over de afwezigheid van het WUB bij de discussiereeks Herijking ontwikkelingssamenwerking: beleid en praktijk die in november en december in de Wereld heeft plaatsgevonden
Nieuwe thema's die in het reguliere onderwijs aan de LUW toch al weinig aan bod komen, maar die een grote actualiteit hebben, werden in deze avonden centraal gesteld. Deze grote actualiteit vond zijn weerslag in de opkomst: er waren gemiddeld vijftig mensen aanwezig. Uit de discussies kan afgeleid worden dat de thema's - de herijkingsnota en de duurzame ontwikkelingsverdragen - leven onder Wageningse tropengangers en andere betrokkenen. De avonden hebben dan ook een grote bijdrage geleverd aan kennisvergroting en meningsvorming bij de aanwezigen
Wij hadden graag gezien dat dergelijke discussies ook voor een breder en naar verwachting geinteresseerd publiek toegankelijk gemaakt zouden zijn. Het WUB is dan het medium bij uitstek, maar wordt ook geacht aandacht te besteden aan standpunten, opinies en ideeen van studenten gekoppeld aan het onderwijs (WUB 36)
Ondanks persoonlijke uitnodiging liet het WUB het keer op keer afweten. Dit betreuren wij, juist omdat aan de Landbouwuniversiteit Werelduniversiteit steeds minder aandacht wordt besteed aan onderwerpen gericht op ontwikkelingsvraagstukken. Het is des te schrijnender als men bedenkt dat de tropengerichte studies, in vergelijking tot de andere studierichtingen, niet te kampen hebben met dalende studentenaantallen. Het moge duidelijk zijn dat wij rekenen op aanwezigheid van het WUB bij de volgende activiteit: Food for thought, dinsdag 14 januari, 20.00 uur in de Wereld
Namens het IK, Alternatief Kollektief voor onderwijs en ontwikkeling,