Nieuws - 2 maart 1995

Onderzoeksbudget per LUW-leerstoel

Onderzoeksbudget per LUW-leerstoel

De universiteitsraad stemt in met een bezuiniging van enige miljoenen guldens op het onderwijsgebonden onderzoeksbudget voor de vakgroepen. Het restant moet worden ingezet om de samenhang van onderwijs en onderzoek te garanderen en mag niet aan het voorwaardelijk gefinancierd (vf) onderzoek worden toegevoegd. Aldus de raad in een reactie op het Masterplan.

Het college overweegt nu om voor elke leerstoel een vast bedrag uit te trekken voor onderwijsgebonden onderzoek. Aangezien de LUW in de toekomst negentig leerstoelen wil overhouden en 3,8 miljoen gulden overheeft voor onderwijsgebonden onderzoek, zou dit neerkomen op vier ton per leerstoel. Een pondsgewijze verdeling op voorhand is volgens rector Karssen niet zeker; wellicht moeten vakgroepen eerst een gedetailleerd bestedingsplan opstellen.

Verschillende raadsleden willen eveneens een budget per leerstoel. Dit moet voorkomen dat vakgroepen zonder vf-financiering geen onderzoeksgelden meer krijgen en verworden tot onderwijs-vakgroepen. Andere raadsleden wilden via dit budget de kwaliteitsverbetering van het onderwijs kracht bijzetten.

Hierdoor kreeg het advies van het bestuur van de vaste commissie wetenschap (vcw) over het Masterplan weinig bijval. De vcw vond de bezuiniging op het onderzoek onevenredig zwaar en wilde deze deels verschuiven naar het onderwijs. Rector Karssen wimpelde dit weg - onverstandig - iedereen had immers gepleit voor een kwaliteitsverbetering in het onderwijs en hij kon nu met recht aanvoeren dat het onderwijs een restbedrag kreeg bij de bezuinigingen, in positieve zin.