Nieuws - 20 april 1995

Onderwijsnota 2000 nog niet goedgekeurd

Onderwijsnota 2000 nog niet goedgekeurd

De overleggroep onderwijs en onderzoek gaat nog niet akkoord met de onderwijsnota 2000 die een nieuwe structuur voor het onderwijs voorstelt. De raad vindt dat de nota teveel een bezuinigingsoperatie beschrijft en dat te veel nieuwe ideeen onvoldoende zijn uitgewerkt. De besluitvorming is daarom zes weken uitgesteld.

Het college van bestuur vindt daarentegen dat haar nota de universiteit aanspoort om met nieuw elan te werken aan een verbetering van de onderwijskwaliteit. Maar volgens Progressief personeel had het college van bestuur eerst het huidige onderwijs moeten evalueren en zelf moeten praten met richtingsonderwijscommissies alvorens de nota te schrijven. Ook andere fracties klaagden dat beschikbare duidelijke standpunten van roc's onvoldoende aan bod komen. Centrale Lijst ergerde zich aan de negatieve toon van de nota alsof wij het als docenten nooit goed doen".

Uiteindelijk onderschreven college en raad wel de noodzaak van onderwijsvernieuwing, maar de invulling bleef op moeilijkheden stuiten. Zo wil het college blok-onderwijs invoeren maar de fracties vrezen voor roosterproblemen en hoge kosten. Ook zijn raad en college het oneens of de beschreven specialisaties moeten worden afgeschaft. Het college pleit hiervoor omdat de specialisaties alleen maar onduidelijk zijn voor de buitenwacht. Ook, zo stelde de rector, gebruiken de vakgroepen de specialisaties om hun onderwijs capacitair veilig te stellen.

Andere vraag is hoe studieprogramma's eruit moeten zien. De raad acht de functie en plaats van de stage nog onvoldoende duidelijk. De progressieve studenten vinden bovendien dat de vrije keuze ruimte te zeer wordt ingekort. Tenslotte spelen financien een rol. De raad eist een goed dekkingsplan en hoorde dat het college haar hoop gevestigd heeft op een potje van minister Ritzen voor kwaliteitsverbetering. Als dat niet lukt, wil de raad dat de universiteit gedurende een bepaalde tijd de prioriteit legt bij onderwijs. Gaat dat ten koste van onderzoek, dan moet de universiteit dit maar voor lief nemen.