Nieuws - 8 oktober 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
OCW steunt technocentrum met ruim twintig miljoen
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt ruim twintig miljoen gulden beschikbaar voor de oprichting van Technocentrum de Vallei. Stichting Kennisstad Wageningen (KSW) diende hiervoor in mei een projectvoorstel in, op verzoek van onderwijsinstellingen, gemeentes en ondernemers in de regio
De oprichting van dit centrum moet resulteren in een betere kennisinfrastructuur, waardoor het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. De totale kosten raamt het technocentrum voor de eerste tien jaar op ruim 43 miljoen gulden. De helft wordt betaald door het onderwijsministerie vanuit de Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking (ICES). De andere helft moet door de deelnemers zelf worden opgebracht
Tien onderwijsinstellingen, vier gemeentes en de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio werken mee aan het initiatief, onder aanvoering van drie onderwijsinstellingen; ROC A12, AOC en het Groenhorst College. Vanuit Wageningen nemen KSW en Vereniging Kennisintensieve Bedrijven actief deel. Gemeente Wageningen en Wageningen UR ondersteunen het project
Naar verwachting zal in maart begonnen worden met het in praktijk brengen van het plan. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk en het invoeren van teleleren op bedrijven zijn enkele van de maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een goede aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op ontwikkelingen op de werkvloer. (MBe)
Gemeente trekt drie miljoen gulden uit voor nieuw beleid
Het Wageningse gemeentebestuur gaat de komende drie jaar de onroerendzaakbelasting met 2,5 procent verhogen om de kosten van nieuw beleid te kunnen dekken. Dat blijkt uit het meerjarenbeleidsplan 1999-2002 dat de gemeente op 5 oktober presenteerde. De verhoging van de onroerendzaakbelasting, die vooral gaat gelden voor bedrijven, levert de gemeente ruim 1,3 miljoen gulden op. Met dit geld dekt het college een deel van de drie miljoen gulden die het de komende jaren uittrekt voor nieuw beleid
Naast een lastenverhoging voor de burgers heeft het gemeentebestuur een kleine miljoen gulden aan bezuinigingen opgenomen. Zo bezuinigt de gemeente op de sociale dienst als gevolg van het sterk gedaalde aantal uitkeringsgerechtigden
De drie miljoen gulden besteedt de gemeente aan het stimuleren van bedrijvigheid in Wageningen, wegen en jongerenbeleid. Voorts wil het bestuur de ontsluiting van de haven verbeteren, het slibprobleem aanpakken en de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven onderzoeken
Naast een verhoging van de onroerendzaakbelasting zal het college de afvalstoffenheffing met veertig gulden per huishouden verhogen. Ook moeten de Wageningse inwoners honderd gulden extra betalen per rioolaansluiting. Een meevaller is dat de gemeente ook na 1999 de zogenaamde Zalmsnip (een uitkering van honderd gulden per huishouden) blijft uitbetalen, hoewel de verplichting daartoe vanuit de rijksoverheid komt te vervallen. (WRe)
Woningstichting biedt woningen te koop aan
De Woningstichting gaat 128 woningen in de Tarthorst te koop aanbieden. De reden is dat de woningbouwcorporatie geld nodig heeft om te investeren in bestaande verouderde woningen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog huurhuizen zonder centrale verwarming en dubbel glas. Als de woningstichting geen woningen zou verkopen, moeten dergelijke investeringen uit de jaarlijkse huurstijging komen. De woningstichting kiest er echter voor om de huurstijging zo laag mogelijk te houden
Alleen de huidige huurders van de eengezinswoningen met tuin komen in aanmerking om de woning te kopen. Andere kopers komen alleen voor koop van de Tarthorst-woningen in aanmerking als een huurder de woning opzegt. (WRe)