Nieuws - 17 september 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Ministerie kort LUW-onderwijs met zeventien miljoen
Het ministerie van Landbouw kort het budget van de Landbouwuniversiteit de komende vier jaar met 20,8 miljoen gulden, waarvan zeventien miljoen op het onderwijs. Dat blijkt uit de Rijksbegroting 1999 van het ministerie
Volgend jaar bedraagt de onderwijskorting vijf miljoen, daarna loopt die op naar elf, veertien en zeventien miljoen gulden. Daarnaast raken algemene bezuinigingen uit het regeerakkoord ter waarde van 3,8 miljoen de universiteit
Volgens de nieuwe minister, Hayo Apotheker, is de afgelopen jaren het aantal studenten aan de LUW afgenomen, zonder dat daarvoor het budget voldoende naar beneden werd bijgesteld. Bovendien liggen de uitgaven per LUW-student nog steeds gemiddeld vijfduizend gulden hoger dan voor studenten aan de technische universiteiten, aldus de minister. Na deze ombuiging beloopt de Rijksbijdrage in 1999 overigens nog circa 250 miljoen.
Desgevraagd meldde Apotheker dat de LUW met de bezuiniging niet afwijkt van de bekostigingssystematiek van het ministerie van Onderwijs. Bij andere universiteiten pakt de systematiek anders uit, omdat ze als groep worden gefinancierd en het verdeelmodel verschuivingen tussen de universiteiten mogelijk maakt.
De minister wil niets weten van een overheveling van het agrarisch onderwijs naar het ministerie van Onderwijs, die werd onderzocht tijdens het opstellen van het regeerakkoord. In de huidige fase voel ik daar niets voor. De kennisinfrastructuur moet een apart cluster blijven nu de landbouwsector een omslag moet maken waarin meer nadruk komt te liggen op het milieu en de ruimtelijke inrichting.
Na de persconferentie van de minister stelde financieel directeur ir Gerard Koopstra van het ministerie dat de LUW niet moet zeuren over de bezuiniging. Het is volgens Koopstra zonneklaar dat het aantal studenten fors is gedaald; de LUW mag blij zijn dat de korting van zeventien miljoen niet volledig in 1999 is opgelegd, maar is gespreid over vier jaar. Wel heeft hij oog voor het argument dat de LUW de bezuinigingen moeilijk kan realiseren zonder aanvullend wachtgeld van de overheid. Hij overlegt met het ministerie van Financien over een extra wachtgeldbudget. (ASi)
Bestedings- en personeelsstop bij de Landbouwuniversiteit
De raad van bestuur heeft besloten met onmiddellijke ingang een bestedings- en vacaturestop in te stellen, als reactie op de bezuinigingen die de landbouwbegroting aankondigt. De raad trekt de beslissingsbevoegdheid over het aanstellen van nieuw personeel expliciet naar zich toe. Raadsvoorzitter prof. dr Cees Veerman wil voor elke aanstelling precies weten of en waarom de vervulling noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van dure apparatuur; de raad wil weten wat wordt aangeschaft en waarom. Veerman betreurt de maatregel, maar acht die onontkoombaar gegeven de omvang van de dreigende bezuinigingen
Inmiddels heeft de raad van bestuur besloten de projectleider Bedrijfsvoering, ir Gerrit Kok, opdracht te geven een ondernemingsplan voor de universiteit op te stellen. Dat plan moet niet alleen een uitweg bieden uit de financiele zorgen, maar ook nieuwe initiatieven en perspectieven bieden, aldus Veerman. Er moeten keuzes gemaakt worden, omdat de kaasschaafmethode niet meer werkt
In het bedrijfsleven worden vaak afspraken gemaakt om een aantal jaren af te zien van de prijscompensatie, stelt Veerman. Zo wordt ruimte en tijd geschapen om in alle rust dergelijke operaties uit te voeren, zonder dat er slachtoffers vallen. Het wordt gezien als een blijk van solidariteit van met ontslag bedreigde collega's. Voor de LUW is dit echter nog maar een theoretische mogelijkheid. Zo'n actie moet van het personeel zelf komen. Overigens ben ik van mening dat zoiets alleen kans van slagen heeft als het onderdeel is van een totaal pakket aan maatregelen en als het mogelijk is met een redelijke kans van zekerheid een uiterste tijdlimiet aan te geven. zie verder item 6 (SVk)