Nieuws - 2 april 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Bestuurscentrum LUW geirriteerd over spreekverbod
Een brief van ir Kees van Ast, vice-voorzitter van de raad van bestuur, is in het verkeerde keelgat geschoten bij veel ambtenaren van het bestuurscentrum van de LUW. In de brief beschrijft Van Ast nieuwe gedragsregels voor de omgang met leden van de medezeggenschapsraden en de pers
Ambtenaren mogen in de toekomst alleen mondelinge informatie verstrekken aan leden van de studentenraad en ondernemingsraad als zij daarvoor toestemming hebben van het stafhoofd of de directeur, stelt Van Ast. Ook de omgang met de pers moet volgens hem strakker worden geregeld. LUW-stafhoofden, directeuren en medewerkers mogen geen informatie verstrekken aan interne of externe media
De brief heeft tot grote irritatie geleid op het bestuurscentrum. Bureauhoofd ir Theo Theijse heeft het bestuur met een brief op de hoogte gesteld van de irritatie. Volgens hem beschouwt zijn staf de nieuwe gedragsregels als een spreekverbod en voelen de ambtenaren zich betutteld. De brief komt over als een oekaze van bovenaf.
Medewerkers van het hoofdgebouw zijn bovendien bezorgd dat de raad van bestuur de nieuwe omgangsnormen met de pers ook zal opleggen aan de rest van de universiteit. Daarmee zou iedere discussie via de pers over in de OR/SR aan de orde zijnde onderwerpen als bijvoorbeeld de strategische visie, organisatiestructuur, toekomstig medezeggenschapsstelsel en richtlijnen voor ethisch handelen worden belemmerd. De ambtenaren hebben het gevoel dat ze worden overgenomen door DLO. Bij DLO gelden al langer soortgelijke richtlijnen
Van Ast is verbaasd over de irritatie. Wij kregen vragen van ambtenaren over de omgang met leden van de medezeggenschapsorganen. De brief is niet bedoeld als een oekaze, we proberen alleen helderheid te scheppen. Misschien moeten we dat nog een keer beter uitleggen. Van Ast kan zich voorstellen dat bij de LUW-ambtenaren het beeld is ontstaan dat hen een DLO-cultuur wordt opgedrongen. Maar dat is zeker niet de bedoeling. De LUW heeft een nieuwe medezeggenschapsstructuur. De nieuwe raden hebben een andere verantwoordelijkheid dan de oude universiteitsraad.
We hadden het misschien wat beter kunnen communiceren, om maar eens een DLO-term te gebruiken, zegt prorector prof. dr ir Bert Speelman over de kwestie. In de praktijk zal het allemaal wel meevallen. Het is echt niet zo dat we een ambtenaar die een foutje maakt, onmiddellijk de kop afhakken. We willen alleen duidelijk maken dat wij in principe het aanspreekpunt zijn voor medezeggenschapsraden en de pers. (KVe)
Visserij vernietigt biodiversiteit Noordzee
De zeefauna van de Noordzee is de afgelopen honderd jaar enorm van samenstelling veranderd. Niet alleen grotere bodemvissen als toonhaai, zeeduivel en pijlstaartrog zijn nagenoeg verdwenen, maar ook de dwergoctopus en andere schaaldieren als wulk en noordhoren en poliepachtige dieren als de zeedalia hebben massaal het loodje gelegd. De traditionele biodiversiteit van de Noordzee blijkt vernietigd, al zijn de wormachtigen en zeesterren in aantal toegenomen
De oorzaak van deze verandering ligt bij de visserij, met name de boomkorvisserij. Dit type visserij is na de Tweede Wereldoorlog sterk opgekomen, dankzij de beschikbaarheid van zwaardere vissersvaartuigen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO) en het NWO-instituut NIOZ
Bij de boomkorvisserij sleept een schip een zwaar net achter zich aan, waarbij zware kettingen de bodem omwoelen. Door dat gewoel zwemmen in de zeebodem verstopte platvissen omhoog en komen ze in het net terecht. Tegelijkertijd komen tal van andere, minder waardevolle vissen en organismen in het sleepnet terecht, terwijl gevoelige bodemorganismen de aanraking met de kettingen niet overleven
Gemiddeld is de hoeveelheid kilo's onverhandelbare vis die een vissersvaartuig overboord zet even groot als de hoeveelheid aangelande vis. Bovendien worden zelfs nog meer ongewervelde dieren dood of veminkt terug in zee gegooid. Niet zichtbaar is, zo meldt het rapport, de schade aan de dieren die op de bodem sterven door de aanraking met de kettingen. De boomkorvisserij blijkt met name schade aan te richten aan de zeer gevoelige soorten als roggen en haaien. Deze zijn dan ook gedecimeerd
Geadviseerd wordt om het slepen met kettingen zo snel mogelijk te vervangen door elektrische boomkorren, waarbij de platvissen door stroomstoten uit hun schuilplaats worden gejaagd. Het NIOZ zou graag zien dat er op de Noordzee een visserijvrije zone wordt ingericht, maar dat streven is tot nu toe in Europees verband onhaalbaar gebleken
Bovendien moeten binnennetten met kleinere mazen worden uitgebannen, meldt dr Han Lindeboom van het NIOZ. Dat staat echter niet in het rapport, omdat partner RIVO dat niet wilde. Het is een publiek geheim, aldus Lindeboom, dat binnennetten veel worden gebruikt om de gewilde, smaakvolle en dure tong in de netten te houden. (SVk)
Staring-centrum wil betere marktpositie door reorganisatie

Het Staring-centrum, onderdeel van DLO, gaat dit jaar het aantal onderzoeksafdelingen terugbrengen van acht naar vier. Volgend jaar volgt een halvering van het aantal onderzoekssecties binnen die afdelingen. Het instituut voegt de onderzoekers samen in teams van tien a vijftien onderzoekers. Als gevolg wordt de overhead van het instituut beter en kleiner, verklaart directeur dr Andre van der Zande
Door de reorganisatie staan tussen de tien en vijftien formatieplaatsen op de tocht. Er is een discrepantie tussen de kennis en vaardigheden van de instituutsmedewerkers en de onderzoeksvragen uit de markt, stelt Van der Zande. Hij wil de komende jaren investeren in een betere acquisitie van onderzoeksopdrachten en in het klantenbeheer van het instituut
De meeste overtollige personeelsleden kunnen gebruik maken van de 55-plusregeling, verwacht ing. Edgar Vos van de ondernemingsraad van het instituut. Werknemers van boven de 55 jaar kunnen via deze regeling vervroegd uittreden zonder sterk in inkomen achteruit te gaan. Het Staring-centrum kan aanspraak maken op een pot van 7,5 miljoen gulden voor de 55-plusregeling, door het ministerie van LNV toegezegd aan DLO. De paar overtollige medewerkers die niet voor deze regeling in aanmerking komen, krijgen een wachtgelduitkering, aldus Vos
Het Staring-centrum kampte de afgelopen twee jaar met financiele tekorten. Zo bedroeg het tekort vorig jaar 2,5 miljoen gulden, op een omzet van 38 miljoen. Naast het terugbrengen van de overhead moeten de onderzoekers moeten efficienter werken en jaarlijks gemiddeld 165 dagen aan onderzoeksprojecten besteden, aldus Vos. De omzet per medewerker moet omhoog. Dat is een grote opgave. (ASi)