Nieuws - 20 november 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
College formuleert vijf plantaardige leerstoelen
Het college van bestuur heeft een nieuw leerstoelenplan gemaakt voor het departement Plantenteelt. Het college kiest voor vijf leerstoelen met een verschillend integratieniveau. Tot teleurstelling van de medewerkers van de vacante leerstoel Plantaardige productiesystemen is er geen tropengerichte leerstoel geformuleerd
Het college wil een hoogleraar Gewasfysiologie, die de processen moet analyseren die de groei, ontwikkeling en opbrengst van gewassen bepalen. De leerstoel Gewas- en onkruidecologie moet teelt- en beheersmaatregelen op teeltsysteemniveau ontwikkelen. Vervolgens wil het college een leerstoel Bedrijfssystemen, met bijzondere aandacht voor ecologische systemen. Deze leerstoel is gericht op het ontwerpen van technieken en het vergelijken van bedrijfssystemen, zoals biologische en geintegreerde bedrijven. Verder kiest het college voor een leerstoel Kwaliteitsmanagement van de plantaardige productie, met als aandachtsgebied de keten van teelt, oogst, bewaring, verwerking, transport en afzet
De leerstoel Plantaardige productiesystemen bevindt zich op het hoogste integratieniveau. Tot de taken van deze leerstoel hoort vooral het maken van scenariostudies, zoals mondiale studies op het gebied van de voedselvoorziening
Hoogleraar prof. dr ir Eric Goewie van Ecologische landbouw denkt wel uit de voeten te kunnen met het collegevoorstel. Hij tekent daarbij aan dat het plan nog wel moet worden uitgewerkt. Het plan betekent volgens Goewie een volledige herverkaveling van onderwijs en onderzoek. Ik ervaar het als het volledig opschudden van het bed. Oude vastgeroeste inbeddingen worden verbroken. Mensen worden uitgewisseld tussen groepen, dat is prima.
Een heel andere reactie komt van de medewerkers van de vacante leerstoel Plantaardige productiesystemen, de leerstoel-Fresco. Deze leerstoel was tot nu toe sterk op de tropen gericht, maar in het collegevoorstel krijgt de leerstoel een mondiale invulling. Verbijsterd constateren dr Nico de Ridder en dr ir Jan Wienk dat de laatste tropenleerstoel op het gebied van de plantenteelt is verdwenen
In eerdere plannen was steeds wel een tropengeorienteerde leerstoel aanwezig, weten ze. Ook in het rapport van de commissie-Verhoeff werd de leerstoelgroep positief beoordeeld en kreeg het college het advies de leerstoel snel in te vullen. De winners zijn de losers geworden, stelt De Ridder vast. De medewerkers hopen dat de leerstoel productiesystemen wordt ingevuld door een hoogleraar met jarenlange tropenervaring, maar de kans daarop is klein, beseffen De Ridder en Wienk
Ook hoogleraar Tuinbouw prof. dr Hugo Challa heeft gemengde gevoelens over het collegevoorstel. Hij begrijpt de noodzaak van de reorganisatie, maar betreurt het dat er niet langer sprake is van herkenbare teeltdisciplines. Door op aggregatieniveau te selecteren, heeft het college afscheid genomen van de teelt als wetenschap. Daarmee wordt het moeilijker het geheel van een productieproces te overzien. Door goed samen te werken binnen het departement moeten we de schadelijke gevolgen hiervan echter kunnen beperken. (LKe)
Te weinig aandacht voor onderwijs in KCW

De Wageningse studentenvakbond WSO vreest dat de fusie van LUW en DLO ten koste gaat van het onderwijs. In de discussies rond de fusie gaat alle aandacht naar het onderzoek in het nieuwe Kenniscentrum Wageningen. Het onderwijs raakt in die discussies ondergesneeuwd, vindt WSO-voorzitter Corien van Vliet. Ook de toekomst van de sociale wetenschappen aan de LUW is volgens haar nog onduidelijk. Die zijn belangrijk voor een gevarieerd aanbod van onderwijs aan de LUW, maar ze hebben geen DLO-evenknie. Hoe deze vakgroepen door de fusie komen, is ongewis. De vakbond organiseert op 26 november een symposium over de rol van het onderwijs in het kenniscentrum
Van Vliet: Door de fusie krijgen studenten toegang tot het nieuwste onderzoek. Maar de fusie kan ook ten koste gaan van de academische vorming van studenten. Ze vraagt zich af aan welke eisen een afgestudeerde straks moet voldoen. Is het ideaal straks dat iemand alles van zijn vakgebied afweet door een stage bij een DLO-instituut, of willen we iemand die creatief, maatschappijbewust en flexibel is? (HvL)
Akkeronkruiden helpen de akkerbouwer
Soorten- en bloemrijke akkerranden hoeven geen negatieve invloed te hebben op de agrarische bedrijfsvoering. Door de natuurlijke vegetaties regelmatig te maaien en het maaisel op te ruimen zijn lastige meerjarige onkruiden als Cirsum arvense (akkerdistel) en Elymus repens (kweek) zelfs beter te onderdrukken dan via de huidige methoden van jaarlijks omploegen. Dat stelt ir David Kleijn in zijn proefschrift Species richness and weed abundance in the vegetation of arable field boundaries, waarop hij op 3 december hoopt te promoveren
Zoomvegetaties zijn van belang als natuurlijke corridor en schuilplaats voor zoogdieren en insecten. De bloem- en soortenrijke zomen zijn de afgelopen decennia echter nagenoeg verdwenen. Kleijn noemt als oorzaken het gebruik van herbiciden, een maaibeheer waarbij het maaisel niet wordt afgevoerd en grondbewerking die gaten creeert in de zomen
De promovendus stelt voor om geen herbiciden meer te gebruiken voor de zomen, de vegetaties een keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Ook moet de boer voorkomen dat er kale plekke komen in de vegetaties. Zo zullen zich stabiele vegetaties vormen, waarin de van verstoring afhankelijke akkerdistel en kweek na verloop van tijd niet meer voorkomen. Kleijn: Ik denk dat na vijf jaar regelmatig beheer de lastige soorten verdwenen zijn. Bovendien vraagt het minder inspanningen van de boer dan de conventionele bestrijding van lastige onkruiden. Er zal een goed demonstratieproject nodig zijn om boeren daarvan te overtuigen. Als ze het aandurven, ben ik er zeker van dat de natuurlijke zoomvegetaties de natuurkwaliteit in het agrarisch landschap zullen verbeteren. (GDu)
Tekort van 10 miljoen wordt overschot van 9 miljoen

Hoofd Financien drs Paul van Vliet heeft gekozen voor een andere aanpak bij het maken van de financiele kwartaalrapportage. Het resultaat is verbluffend: koerste de universiteit in september af op een tekort van tien miljoen dit jaar, deze maand realiseert de LUW een overschot van negen miljoen
Van Vliet begrijpt dat de nieuwe cijfers verbazing wekken. De vorige kwartaalrapportage was gebaseerd op door de sectorbureaus aangereikte prognoses. Van Vliet twijfelde toen reeds aan de betrouwbaarheid daarvan. Die twijfel werd nog versterkt toen de bureauhoofden in het WUB verzekerden ervoor te zorgen dat deze tekorten er niet zouden komen
De sectorbureaus reikten tot nu toe de cijfers aan, omdat het bestuurscentrum het idee had dat zij het het beste weten, zegt Van Vliet. De cijfers uit de nieuwste rapportage zijn echter gebaseerd op de gegevens van de financiele administratie. En die voorzien dat de universiteit flink veel geld overhoudt
Achter in de kwartaalrapportage staan nog wel de prognoses van de bureauhoofden en die zijn onveranderd somber. Van Vliet gelooft niets van de sombere prognoses. Er is volgens hem geen reden aan te nemen dat de verschillende onderdelen van de universiteit het laatste kwartaal opeens veel meer gaan uitgeven. Van Vliet wil begin volgend jaar met de bureauhoofden over het verschil gaan praten, want hij acht het maken van prognoses nog steeds zinvol. (LKe)