Nieuws - 23 oktober 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Voedingsonderzoekers LUW en DLO willen lat-relatie
Het voedings- en agrotechnologisch onderzoek van LUW en DLO moet niet op een hoop worden geveegd, maar kan sterker samenwerken door gezamenlijk onderzoeksprogramma's op te zetten. De DLO-instituten ATO en Rikilt concentreren zich daarbij op het marktonderzoek, de LUW-departementen Levensmiddelentechnologie en voeding en Biomoleculaire wetenschappen op fundamenteel onderzoek
Dat staat in het rapport Verscheidenheid in gebondenheid, opgesteld door adviesbureau Moret Ernst & Young. Het rapport is een reactie op de denktank van LUW en DLO, die vorig jaar aangaf dat het fundamentele en toepassingsgerichte onderzoek in Wageningen moet worden ontschot in een expertisecluster. Daar voelen de voedingsonderzoekers van LUW en DLO niets voor
De LUW-onderzoekers willen hun eigen organisatie houden, omdat ze naast DLO ook samenwerken met TNO en het Nizo. Als we een geheel vormen met DLO, zijn we niet meer aantrekkelijk voor TNO, stelt levensmiddelentechnoloog prof. dr Wim Jongen. De DLO-onderzoekers willen naast de LUW blijven samenwerken met andere universiteiten, stelt ATO-directeur dr Henk Huizing
Wel willen ze sterker samenwerken in de kennisketen, door de verworven kennis beter over te dragen aan de partners. Ook willen de instituten en departementen gezamenlijk programma's opzetten rond een aantal onderzoeksthema's. Het KCW-bestuur kan dat proces sturen met geld, meent Jongen. DLO krijgt geld voor strategische expertise-ontwikkeling, wij krijgen geld uit de voorwaardelijke financiering. Dat geld kan het bestuur bestemmen voor die gezamenlijke programma's. De voedingsonderzoekers van LUW en DLO werken al samen in de onderzoekschool Vlag en in het NMR-centrum, waarbij onderzoekers gebruik maken van elkaars meetapparatuur
Via een statuut gaan de partners de missies van het LUW- en DLO-deel vaststellen, zodat beide organisaties elkaar niet in de wielen rijden. De LUW zal zich daarbij richten op het begrijpen van be- en verwerkingsprocessen, meestal in de vorm van een aio-project van vier jaar, stelt Jongen. DLO richt zich vooral op de productie-aspecten en de eindproducten. Wij werken meestal niet met aio's, maar doen eerder een haalbaarheidsonderzoek van een paar maanden, stelt Huizing
Hoewel de universitaire voedingsonderzoekers veel contractonderzoek uit de markt halen, is dat geen marktonderzoek, verzekeren Jongen en mede-opsteller van het rapport prof. dr Colja Laane. Wij krijgen veel geld van de EU en dat is meestal voor fundamenteel onderzoek, stelt Laane. De innovatieve onderzoeksprogramma's (IOP's) zijn wat praktischer van aard, daarbij is samenwerking met bedrijven nodig. Bij het IOP Eiwitten zijn wij benaderd door het ATO om samen een project in te dienen. Zij hebben een betere toegang tot de bedrijven, wij hebben bepaalde kennis. Omdat de samenwerking met bedrijven ook een voorwaarde wordt bij sommige EU-programma's, kan de relatie met DLO worden verstevigd, denkt Laane, maar de partners zullen dat per project bekijken
KCW-voorzitter Cees Veerman heeft positief gereageerd op het rapport, dat slechts een zeer summiere schets bevat van de toekomstige organisatie-opzet. De deelnemers gaan zich nu richten op de uitwerking van hun plan. (ASi)
Herbarium niet naar de Koninklijke Akademie

Het college van bestuur zal zich verzetten tegen overheveling van het beheer van het Wagenings herbarium naar de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen. Volgens collegevoorzitter prof. dr Cees Veerman hoort het herbarium niet thuis bij de Akademie, omdat de collectie ook wordt gebruikt in het onderwijs
Onderwijsminister Ritzen heeft eerder dit jaar een nauwere samenwerking tussen de drie nationale herbaria in Wageningen, Leiden en Utrecht aan de orde gesteld. Het college kan zich in die opvatting vinden en wil daartoe een interuniversitair instituut in het leven roepen, waaraan de Landbouwuniversiteit de middelen beschikbaar stelt die ze nu ook kwijt is aan het herbarium. (SVk)
College wil strategische werkgroep

De raad van bestuur van het Kenniscentrum in Wageningen, zoals het college van bestuur zich noemt als het vergadert en beslist over de ontwikkelingen rondom de fusie met DLO en de proefstations, heeft een strategische werkgroep in het leven geroepen. Deze groep van medewerkers van beide organisaties en mogelijk ook studenten moet vrijuit ideeen ontwikkelen over strategisch belangrijke issues, waaruit durf, visie en creativiteit spreekt
De werkgroep krijgt met haar ideeen en opvattingen rechtstreeks toegang tot het managementsteam. Bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman zal opletten dat de leden van de werkgroep zich niet laten leiden door enge belangenbehartiging voor de eigen organisatie of projecten. Het moet een vrije club van denkers zijn. Als belangenverstrengeling aan het licht komt is het schluss. Veerman noemt het een gedurfd initiatief, dat een baaierd aan rijpe en groene ideeen kan opleveren
De werkgroepsleden zullen min of meer ad hoc worden geworven onder medewerkers en studenten die aangeven belangstelling te hebben voor de strategische discussie. Benoeming in de werkgroep vindt plaats voor de duur van maximaal twee jaar, maar tussentijdse wisselingen zijn geoorloofd, zo laat Veerman weten. (SVk)
Studenten kunnen kopieerkosten afstudeerverslag declareren
Studenten hoeven voortaan niet meer te betalen voor veiligheidskleding en het kopieren van verslagen voor verplichte afstudeervakken. De commissie studentenvoorzieningen legde op 13 oktober in het studentenstatuut vast dat de LUW verplicht is die kosten te vergoeden. In het statuut staat verder dat de LUW een algemene WA-verzekering dient af te sluiten voor studenten die tijdens studieactiviteiten ongelukken veroorzaken
Onduidelijkheid bestaat nog over de reiskosten die studenten moeten maken voor een binnenlandse stage of afstudeervak. Studenten zonder ov-kaart krijgen die kosten vergoed op basis van een oude regeling van voor de invoering van de ov-studentenkaart. Of de universiteit ook de reiskosten van studenten met een ov-weekendkaart voor haar rekening moet nemen, is onduidelijk. Met de splitsing tussen een ov-kaart gedurende de week en het weekend is volgens hoofd studentenzaken Hans Bosman in de oude regeling geen rekening gehouden. Hij wil de regeling snel aanpassen om te voorkomen dat de universiteit op kosten wordt gejaagd door claims van studenten
De commissie wilde ook graag de kosten vergoed zien voor contact met stagebegeleiders. Volgens Brigit Tijkotte van de WSO moeten studenten op tropenstage daarvoor soms hoge telefoonkosten maken. Rector Cees Karssen wilde daar niets van weten, omdat die telefoontjes oncontroleerbaar zijn. Karssen dreigde het amendement van de studenten niet uit te voeren als het zou worden aangenomen en het besluit ter vernietiging voor te dragen bij de minister. Op zijn belofte dat hij met de tropische studierichtingen gaat overleggen over de bereikbaarheid van stageplaatsen, trok de WSO het voorstel in. (KVe)