Nieuws - 2 juli 1998

Nieuws

Nieuws

Nieuws
OR adviseert negatief over verzelfstandiging DLO
De ondernemingsraad van DLO stemt niet in met de verzelfstandiging van DLO zolang de dienst niet met een schone lei als marktorganisatie kan beginnen. De ondernemingsraad verlangt van het ministerie van LNV dat het DLO-budget omhoog gaat om de extra kosten van de gebouwen te compenseren en wil dat het exclusieve eigendom van de DLO-gebouwen duidelijk op papier komt. Ook moeten de leiding en de reorganisatieplannen bij de DLO-instituten duidelijk zijn voor de verzelfstandiging, stelt de ondernemingsraad
Bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman vindt het OR-advies een brug te ver, wil niet opnieuw aan de onderhandelingstafel met het ministerie en vertrouwt erop dat LNV de eerder gemaakte financiele afspraken nakomt en spoedig op papier zet
Eerder adviseerde de ondernemingsraad van DLO voorlopig positief over de verzelfstandiging en het ondernemingsplan van DLO, mits de raad van bestuur aan een aantal voorwaarden zou voldoen. Sindsdien vindt veelvuldig overleg plaats tussen bestuur en ondernemingsraad, maar de inspraaktermijn voor de OR loopt op 2 juli af. Op basis van de nu beschikbare informatie stelde de raad op 30 juni dat hij niet kan instemmen met de verzelfstandiging
De ondernemingsraad wil dat de extra kosten voor DLO door de overdracht van de gebouwen, zo'n 2,5 miljoen gulden op jaarbasis, door het ministerie van LNV worden opgebracht door de subsidie te verhogen. Voorts wil de raad een duidelijk lijstje van het ministerie waarop staat welke gebouwen en terreinen worden overgedragen aan de stichting DLO. Dat lijstje werd medio juni verwacht, maar is nog steeds niet aangekomen in Wageningen. De opsomming van de gebouwen is van belang om het vermogen van de zelfstandige stichting DLO vast te stellen
Verder wil de ondernemingsraad dat de raad van bestuur voor het moment van verzelfstandiging, dat eind dit jaar of begin volgend jaar gepland staat, een volledig overzicht geeft van de reorganisaties bij de DLO-instituten en de bekostiging daarvan. Voorwaarde voor zo'n overzicht is volgens de OR dat de instituten een grondige marktanalyse uitvoeren, zodat ze een goede inschatting kunnen maken van de toekomstige vraag en minder aantrekkelijke delen van de instituten kunnen saneren
Bestuursvoorzitter Veerman kan de wensen van de ondernemingsraad een heel eind volgen. Voor de verzelfstandiging zal de fusie van de huidige DLO-instituten tot vijf a acht instituten nieuwe stijl duidelijk zijn, zullen de directeuren van de instituten bekend zijn en zijn de marktanalyses afgerond, schrijft hij aan de raad. Hij kan echter niet de verzekering geven dat voor het moment van de verzelfstandiging volledig helder zal zijn wat alle personele gevolgen van de voorgenomen fusies zullen zijn, noch wat de kosten per instituut zijn voor het optimaliseren van de organisatie
De ondernemingsraad wil die gegevens dus wel nog dit jaar in zijn bezit hebben. De raad is bang dat DLO na de verzelfstandiging tegen onverwachte kosten aanloopt die de financiele en marktpositie van de instituten ondergraven. De ondernemingsraad wil garanties dat de raad van bestuur daar extra geld voor reserveert, maar Veerman wil niet op voorhand uitgaan van dit worst case scenario
De ondernemingsraad wil echter ook via de raad van bestuur verder onderhandelen met het ministerie van LNV. De portee van het advies is dat het ministerie de kosten moet dragen van de conversie van DLO van taakgerichte naar marktgerichte organisatie. In die zin is het advies ook een signaal naar de bonden, die momenteel met het ministerie onderhandelen over een nieuwe cao voor DLO. (ASi)
DLO van twaalf naar zeven instituten
De raad van bestuur wil de huidige twaalf DLO-instituten omvormen tot zeven instituten nieuwe stijl
In de eerste plaats moeten het Staring-Centrum en het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) binnen twee jaar fuseren, nadat elk van de instituten de reorganisatie heeft afgerond. Bij de afzonderlijke reorganisaties zullen de directeuren van beide instituten regelmatig overleggen om de overlap in de werkzaamheden van beide instituten, die inmiddels is geinventariseerd, weg te nemen
Ten tweede dienen het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek (CPRO), het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO) en het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB) te fuseren. Dit instituut plant is binnen een jaar te realiseren, denkt het bestuur
Voorts wordt het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) een herkenbaar onderdeel van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID). Herkenbaar houdt in dit verband in dat het RIVO een eigen manager behoudt die optreedt in het overleg met de visserijsector
De instituten op het gebied van voedselkwaliteit, het Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (Rikilt) en het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO), gaan een alliantie aan, maar fuseren niet. Een fusie is lastig, omdat het Rikilt enkele wettelijke taken namens de minister van LNV uitvoert
Ook het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) en het Instituut voor Milieu en Agritechniek (IMAG) blijven zelfstandig, waarbij het IMAG een alliantie aangaat met het departement Agro-, Milieu- en Systeemtechnologie van de LUW
Het twaalfde DLO-instituut, het Publicatie- en documentatiecentrum (Pudoc), wordt waarschijnlijk een centrale facilitaire dienst van Wageningen URC, samen met de bibliotheek van de LUW. Het bestuur spreekt van voornemens die het wil toetsen bij de betrokken directeuren en ondernemingsraden. In het najaar komt het met een definitieve indeling van de DLO-instituten. (ASi)
Gammawetenschappen krijgen twee miljoen voor experimenten

De raad van bestuur van Wageningen URC heeft de directieraad voor de Gammawetenschappen twee miljoen gulden toegezegd om te experimenteren met samenwerking en integratie tussen de verschillende instellingen en departementen
Prof. dr ir Vinus Zachariasse, hoofd van de directieraad Gammawetenschappen: Een voorbeeld van zo'n experiment kan zijn het idee van dr Bart Gremmen van de leerstoelgroep Toegepaste filosofie, om een Centrum voor Techniek en Technology Assesment op te zetten. Het doel daarvan is vraagstukken die uit onderzoek en onderwijs voortvloeien tijdig te signaleren, in een brede maatschappelijke context te plaatsen en strategieen te ontwikkelen om daarop te anticiperen.
In dergelijke experimenten worden ook mensen van buiten de gammawetenschappen betrokken. Binnenkort komt een oproep voor voorstellen voor experimenten. (MWo)
Leerstoelenplan Zodiac gericht op continuiteit
Het departement Dierwetenschappen wil de leerstoelen Neuro-endocrinologie en Veehouderij vervangen door drie nieuwe. De leerstoel Veehouderij is in het nieuwe leerstoelenplan vervangen door Adaptatiefysiologie. Voor Neuro-endocrinologie komen twee stoelen in de plaats, Kwantitatieve epidemiologie en een wisselleerstoel. Dat blijkt uit het leerstoelenplan van hoogleraar-directeur prof. dr ir Brascamp en prof. dr Cees Wensing, directeur van het dierkundig instituut ID-DLO
In totaal neemt het aantal hoogleraren in het departement met viertiende plaats toe. Het plan heeft de steun van de raad van bestuur, maar moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en de studentenraad
Op dit moment zijn zes leerstoelen vacant bij het departement. Brascamp hoopt dat voor de zomer van 1999 een aantal leerstoelen kan worden bezet. Na de zomervakantie zullen de benoemingsadviescommissies aan de slag gaan met het opstellen van een profiel en een advertentietekst voor de nieuwe hoogleraren. Voor Kwantitatieve epidemiologie zal geen open werving plaatsvinden. Het departement gaat een kandidaat van de afdeling Pathobiologie en epidemiologie van ID-DLO benaderen. Door deze persoonlijke unie willen de LUW en DLO de samenwerking versterken
Het leerstoelenplan is, in tegenstelling tot dat van de plantwetenschappen, niet sterk gewijzigd. Volgens Brascamp heeft het departement met het leerstoelenplan geprobeerd de continuiteit te waarborgen. Onderzoek vernieuwt zichzelf, daar is geen verandering van het leerstoelenplan voor nodig. Als je naar onderzoeksvoorstellen kijkt en je kijkt vijf jaar later wat er werkelijk is gebeurd, dan zie je bij elk programma dat het onderzoek behoorlijk is veranderd door nieuwe inzichten. Wij willen het onderzoek op een geruisloze manier veranderen. Wij denken dat je het onderzoek het best kunt doen door vanuit sterke disciplines te werken.
Brascamp wil met het instellen van een wisselleerstoel vernieuwing in het departement bevorderen. De stoel zal elke vijf jaar worden vervangen. De komende vijf jaar moet de leerstoel Moleculaire zoologie samenwerkingsverbanden met sterke moleculair-biologische onderzoeksgroepen tot stand brengen. Het departement wil investeren in moleculair-biologische expertise, omdat het onderzoek van de andere leerstoelen deze technieken steeds vaker gebruikt
De leerstoel Veehouderij, die tot oktober vorig jaar werd bezet door prof. dr Jos Noordhuizen, wordt afgebakend tot Adaptatiefysiologie. In het verleden hing de invulling van de leerstoel volgens Brascamp sterk af van de persoon die hem bekleedde, omdat de leeropdracht nogal breed geformuleerd was. De nieuwe leerstoel moet zich bezig gaan houden met de invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid en groei van vee. (KVe)
Te weinig kandidaten voor onderdeelcommissies
De ondernemingsraad van de LUW is bang dat er geen verkiezingen voor de onderdeelcommissies gehouden hoeven te worden. Er zijn te weinig kandidaten. De OR wil negen onderdeelcommissies instellen om de inspraak bij de departmenten en het bureau te regelen, maar voor geen van de negen commissies zijn tot nu toe voldoende kandidaten gevonden. Bij het departement Dierwetenschappen is zelfs niemand bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de onderdeelcommissie
Tot nu toe hebben alleen de vakbonden hun kandidatenlijsten ingeleverd. Andere lijsten hebben tot 27 juli de tijd om kandidaten te vinden. Het departement Omgevingswetenschappen staat er het beste voor. Daar zijn zeven van de benodigde negen kandidaten gevonden. De zeven kandidaten zijn allen lid van de AbvaKabo
Werner van Kempen van de verkiezingscommissie onderdeelcommissies van de ondernemingsraad denkt dat de geringe belangstelling te wijten is aan de onbekendheid van de commissies. (KVe)
Nieuwe leerstoel bestuurskunde of politicologie
Er komt een leerstoel bestuurskunde of politicologie binnen Wageningen URC, voorheen het Kenniscentrum Wageningen (KCW). Volgens prof. dr ir Vinus Zachariasse, hoofd van de directieraad Gammawetenschappen, is de kritiek op het gebrek aan bestuurskundige en beleidskundige kennis binnen WURC terecht. Daarom moet die leemte worden opgevuld. Er komt in ieder geval een nieuwe leerstoel, en vandaaruit gaan we het verder uitbouwen. Het onderzoek op het werkveld bestuurskunde is voor de LUW vanuit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neergelegd bij de leerstoel Algemene agrarische economie van prof. dr ir Arie Oskam. Die heeft in principe ook een budget om daar een start mee te maken. Nadere orientatie moet uitwijzen of het politicologie of bestuurskunde wordt
Zachariasse was als directeur van het LEI-DLO ook al bezig om de hiaten aan bestuurskundige kennis op te vullen. Ook binnen het LEI hebben we bestuurskundigen aangetrokken. We hadden voornamelijk economen en econometristen in dienst. Die zijn goed in het bepalen van eindpunten in een ontwikkeling, maar kijken niet naar de manier waarop je die eindpunten bereikt. Daarvoor heb je bestuurskundigen en politicologen nodig. Ook bij SC-DLO en IBN-DLO is het aantal bestuurskundigen groeiende. Voor een evenwichtige ontwikkeling binnen KCW is nu versterking bij de LUW nodig. (MWo)
SSHW: in november alle eerstejaars onderdak

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) heeft voor augustus bijna zevenhonderd kamers verhuurd aan nieuwe studenten. Woordvoerder Jan Harkema van de SSHW denkt dat hij in september twee- tot driehonderd studenten niet direct aan een kamer kan helpen. Hij verwacht dat die groep voor november wel onder dak is bij de stichting. (KVe)
D'Upyoghurted wint Heidepopprijs
Fotodienst DLO opgeheven
De raad van bestuur van Wageningen URC heeft besloten de fotodienst van DLO op te heffen. Het betreft een voorgenomen besluit: de opheffing behoeft nog instemming van de ondernemingsraad
De fotodienst van DLO is gehuisvest in het Staring-Centrum en bestaat uit zeven medewerkers. Op basis van bedrijfseconomische principes draait de fotodienst dit jaar een verlies van ruim zeven ton
De medewerkers van de fotodienst zijn verbolgen over de opheffing en spreken van een sterfhuisconstructie. Tot 1994 waren de fotografen in dienst van de afzonderlijke instituten, hoefden ze geen loonkosten door te rekenen aan hun klanten en hadden ze veel klandizie binnen DLO. Toen de fotografen werden bijeengebracht in een fotodienst en de uurkosten gingen doorbereken, besteedden de instituten het hun toegemeten fotobudget onvoldoende bij de fotodienst, omdat deze veel duurder was dan commerciele fotobureaus. Volgens de fotodienst ontdoken de instituten de gedwongen winkelnering en kon de exploitatie van de fotodienst daardoor nooit positief worden
In juni rondde een projectgroep een evaluatie af van het functioneren van de fotodienst. Deze projectgroep zag twee opties: de fotodienst opheffen of binnen Wageningen URC integreren met de twee fotolocaties van de LUW, Duotone en Mediaservice. Dat hebben wij nog voorgesteld, zegt Berry Geerligs van Duotone, die medelijden heeft met zijn collega's bij DLO. Volgens Geerligs kan een fotodienst moeilijk facilitair werken en de loonkosten doorberekenen als de klanten geen fotobudget krijgen en zelf geen uren in rekening te hoeven brengen. Dan gaan ze het zelf doen en de stap naar de fotoservice van het Kruitvat is snel gemaakt.
Het hoofd van de fotodienst van DLO, Peter Stap, wees de directie van DLO reeds in 1994 en 1995 op deze problematiek. De opdrachten van de DLO-instituten bij de fotodienst liepen in die jaren dramatisch terug, omdat de instituten het uurtarief veel te hoog vonden en zelf oplossingen zochten door het fotowerk elders uit te besteden. De twee fotolocaties op de LUW bestaan nog wel en hebben volop werk, omdat ze hun loonkosten niet doorberekenen aan de onderzoekers. Maar dat doorberekenen hangt ons nu ook boven het hoofd, stelt Geerligs. Wij doen specialistisch werk. Het moet voortdurend goedkoper, maar als je ons opheft en een professionele fotograaf tegen een dagtarief inhuurt, piep je wel anders. (ASi)
Hotel-Mama houdt jongeren niet thuis

Het comfortabele en knusse Hotel-Mama is niet de doorslaggevende factor voor jongeren om in het ouderlijk huis te blijven wonen. Wel hebben ouders veel invloed op het moment waarop jongeren uit huis gaan, door de voorwaarden die ze daaraan stellen. Dat blijkt uit interviews die de Wageningse socioloog ir Arianne Baanders hield met duizend jongeren tussen 18 en 26 jaar
Financien zijn volgens ouders de belangrijkste voorwaarde om uit huis te gaan, gevolgd door samenwonen of trouwen en het volgen van een nieuwe opleiding na de middelbare school. Jongeren nemen vaak deze voorwaarden van hun ouders over en gaan over het algemeen pas het huis uit als aan een daarvan is voldaan
Jongeren met serieuze plannen om het huis uit te gaan, nemen de uiteindelijke beslissing vooral op basis van hun financiele situatie. Opvallend is dat jongeren die thuis willen blijven wonen, denken meer geld nodig te hebben om zelfstandig te wonen dan jongeren die Hotel-Mama wensen te verlaten. (MWo)