Nieuws - 11 april 1996

Milieu-economie I

Milieu-economie I

Het Vak

  • D050-210
  • Drie studiepunten
  • Docenten: prof. dr E.C. van Ierland, ir E. Bulte
  • Verplicht voor M10B, beperkte keuze voor T32 en diverse M.Sc.-opleidingen
  • Colleges
  • Geevalueerd februari 1996

    Sterke punten

  • Studenten zijn gemotiveerd het vak te volgen.
  • Beide docenten geven duidelijke hoorcolleges, zijn gemotiveerd en vertellen leuk.
  • Grote diversiteit aan onderwerpen komt aan bod.
  • De stof sluit goed aan bij de voorkennis uit de propaedeuse.

    Zwakke punten, afspraken

  • De leerdoelen zijn onvolledig, waardoor de studenten niet weten wat ze moeten kennen. Docent zal de leerdoelen in de studiewijzer opnemen.
  • Het boek is niet altijd motiverend, met name de uitgebreide voorbeelden uit de VS. Europese voorbeelden zijn beter. Daarnaast is het wenselijk per pagina aan te geven wat de leestekst en leertekst zijn.
  • De oefenopgaven tijdens het college worden ongestructureerd uitgedeeld en niet besproken. De uitwerkingen zullen voortaan in een van de laatste colleges worden uitgedeeld, zodat de stimulans om te werken blijft bestaan.
  • Het stellen van vragen en het aangaan van discussie in het Engels is lastig. Docent zal tijdens het eerste college aangeven dat dit ook in het Nederlands mag.
  • De mix van Engelse en Nederlandse termen op het examen is erg lastig. De docent maakt daarom een lijst met vertalingen en doet hier meteen een lijst bij met interessante vaktijdschriften voor milieu-economen.

    Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.