Nieuws - 9 maart 1995

LU weet niets van milieuvriendelijke produktie

LU weet niets van milieuvriendelijke produktie

De wetenschap kan haar rol in de legitimatie van het milieubeleid niet vervullen. Nog steeds zijn geen eenduidige milieukwaliteitseisen aangedragen. Hierdoor vermindert het draagvlak van boeren voor het ammoniakbeleid. Hoewel landbouworganisaties aanvankelijk meewerkten aan dat milieubeleid, blijven ze nu weg bij besprekingen en willen ze eerst meer duidelijkheid." Dit stelde mr P. Ritsema, directeur Landbouw van het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij, op 7 maart in het Biotechnion tijdens een studiemiddag over het mestbeleid in de cyclus Beleid en Universiteit. Volgens Ritsema is nog steeds te weinig kennis voorhanden over milieurisico's. Wageningen weet alles over maximalisatie van produktie, maar de landbouwkundige consequenties van een bemesting op milieu-niveau zijn onbekend. De landbouwkundige bemestingsnorm staat ver af van de norm die milieukundig acceptabel is. Daarom is meer onderzoek nodig om de boeren snel duidelijkheid te geven over de ei
ndnormen."

Co-referent dr ir J. Frouws, van de vakgroep Sociologie van de westerse gebieden, vroeg de jurist of de kleinschalige mestverwerking op bedrijven een kans krijgt nu grootschalige mestverwerking te duur blijkt. Ritsema: Die experimenten zijn nauwelijks van de grond gekomen en dat is logisch want het mestprobleem is een grootschalig probleem. Daarnaast loopt grootschalige mestverwerking niet helemaal vast. Er bestaat een stimuleringsregeling en daarvoor is onlangs een aantal kansrijke projecten ingediend. Je kan van de maatschappij echter niet verwachten dat ze ons opnieuw tijd gunt, dus moeten we dit jaar beslissen hoe we het probleem oplossen."