Wetenschap - 10 april 1997

Het personeel weet niet waar het aan toe is

Het personeel weet niet waar het aan toe is

Het personeel weet niet waar het aan toe is
Vakbonden constateren bestuursvacuum aan LUW
De universiteit heeft hals over kop departementen ingesteld, maar deze hebben nog geen besturen. Daarom is er een bestuursvacuum aan de LUW, menen de drie onderwijsbonden, die de nieuwe bestuursorganisatie willen aanmerken als reorganisatie. Ze krijgen dit najaar meer medezeggenschap. De AbvaKabo-leden Cor Meurs en Annelies Leijdeckers willen een ondernemingsraad, CMHF-lid Dick Verduin voelt meer voor een raad met personeel en studenten
Het is misschien kwaadaardig gedacht, maar het kan zijn dat het college van bestuur blij is eindelijk af te zijn van het getetter en getamboerijn van al die hoogleraren. Die zijn met de invoering van de departementen veel van hun zeggenschap kwijtgeraakt aan de voorzitters van de departementen. Met die voorzitters kan het college veel makkelijker zaken doen, aldus Annelies Leijdeckers van de AbvaKabo
Ze doelt op de samenvoeging van de circa zeventig vakgroepen tot negen departementen per 1 april. Die departementen vervangen de sectoren en de al eerder ter ziele gegane clusters. De voorzitters van de departementen krijgen zowel de verantwoordelijkheid over het beleid (onderwijs en onderzoek) als het beheer (financien en personeelsbeleid). In bestuurlijk jargon heet dat integraal management. Dit management staat centraal in de nieuwe bestuurswet MUB, die komend najaar van kracht wordt
Dus is er op dit moment een bestuursvacuum, vindt haar collega Cor Meurs. Samen overleggen ze met het college van bestuur over de arbeidsvoorwaarden in het Overlegorgaan personele aangelegenheden Landbouwuniversiteit (OPAL). Hun bond is met ruim zeshonderd leden de grootste vakcentrale aan de LUW. De Christelijke federatie van overheidspersoneel (CFO), de Centrale voor middelbare en hogere functionarissen (CMHF) en Ambtenaren centrum hebben samen ruim honderd leden, waarmee een kwart van het totale aantal LUW-medewerkers bij een vakbond is aangesloten
Verwarring
Het bestuursvacuum aan de LUW is mede veroorzaakt door de universiteitsraad, die besloot tot de instelling van de departementen zonder de besturen ervan in te stellen, meent het CMHF-lid Dick Verduin. Hij vertelt met enig plezier dat hij het college van bestuur een mailtje heeft gestuurd met de vraag of hij de namen van de voorzitters en secretarissen van de departementen kon ontvangen. Uiteraard heeft de viroloog nog geen mailtje retour gekregen
Zowel Verduin als het AbvaKabo-koppel signaleren grote verwarring op de werkvloer. Vakgroepen praten in de departementen over het onderwijs- en onderzoeksbeleid, maar zijn voor de personele of financiele aangelegenheden aangewezen op de oude, inmiddels opgeheven sector. Het personeel weet niet waar het aan toe is, aldus Leijdeckers. Omdat de taken en hierarchische verhoudingen veranderen, moet de bestuurswijziging worden aangemerkt als een reorganisatie, menen de bonden. Bij zo'n reorganisatie hoort een organisatieplan met bijbehorend communicatieplan. Maar het college van bestuur wijst die claim van de hand. Daarmee laat het college een kans liggen om draagvlak voor de maatregelen te creeren, vindt Leijdeckers
Met de invoering van de MUB krijgt de LUW een ondernemingsraad, waarin de bonden zitting nemen. Daarmee zou het huidige Opal overbodig worden. Leijdeckers ziet een toekomst voor het Opal naast de ondernemingsraad, maar zij is ook te porren voor het voorstel van Verduin om dat overleg in te passen in de nieuwe raad. Onduidelijk is of de bonden in de ondernemingsraad gaan samenwerken met de personeelsfracties uit de universiteitsraad. Nauwe banden zijn er wel. Verduin zat zelf voor de Centrale Lijst in de universiteitsraad, terwijl een vertegenwoordiger van het Progressief Personeel contact heeft met Meurs en Leijdeckers voordat zij een vergadering van het Opal bijwonen
De universiteitsraad zal deze maand het college adviseren over de manier waarop het adviesrecht van het personeel geregeld moet worden. Ook het Opal zal nog adviseren. Een strak tijdschema moet er voor zorgen dat per 1 september de medezeggenschap gereed is
Consumenten
Over de vorm waarin de studenten medezeggenschap moeten krijgen, verschillen de centrales nog van mening. De studenten beslissen nu in de universiteitsraad mee over onderzoek, onderwijs en beheer. Willen we een universitaire gemeenschap met studenten of een bedrijf met consumenten, vraagt Verduin zich af. De AbvaKabo geeft de voorkeur aan een ondernemingsraad (OR) en een aparte studentenraad. Volgens Meurs kunnen studenten in een eigen raad evenveel of zelfs meer invloed uitoefenen dan in de huidige universiteitsraad. Bovendien wordt een ondernemingsraad voor uitsluitend personeelsleden gefundeerd op bestaande wetgeving waarmee in het bedrijfsleven al ervaring is opgedaan. Een universiteitsraad nieuwe stijl, dus met studenten, biedt dat voordeel niet, aldus Meurs
Verduin wijst dit van de hand: in het hoger beroepsonderwijs is al ervaring opgedaan met een raad van zowel personeel en studenten. Het gevaar van een aparte medezeggenschapsstructuur voor studenten is dat de OR alleen kijkt naar belangen van het personeel en de discussie over onderwijs vooral door studenten gevoerd zal worden. Zij zullen als consumenten daar immers alle belang bij hebben. Maar Leijdeckers deelt deze vrees niet. Als in de ondernemingsraad de begroting aan de orde komt, hebben de personeelsvertegenwoordigers de gelegenheid om de inhoud van het onderzoek en onderwijs aan de orde te stellen.
Over de toekomst van de medezeggenschap praten de centrales deze week verder met hun achterban in de dienstcommissies. Ook zullen de centrales de komende weken naar hun achterban moeten om goedkeuring te krijgen voor de centrale arbeidsovereenkomst waarover op 24 maart een principe-akkoord is bereikt met de universiteiten. Dat akkoord loopt tot 1 augustus 1998 en geldt voor de vijftigduizend medewerkers aan de Nederlandse universiteiten, die voor het eerst zelfstandig met de onderwijsbonden hebben onderhandeld
Overtolligheid
Ze mogen voortaan alleen ontslag aanzeggen bij reorganisaties, door overtolligheid of opheffing van de functie. Daarbij geldt de voorwaarde dat pas na twintig maanden nadat een reorganisatie is aangekondigd, tot ontslag mag worden overgegaan. Bovendien hebben universitaire medewerkers dertig maanden lang recht op steun bij het vinden van nieuw werk, zoals sollicitatietrainingen en outplacement. De ontslagtermijn van twintig maanden lijkt lang, maar wordt in de praktijk nu ook al gehaald, stellen de vakbonden
Opvallend in het principe-akkoord is de beperking van tijdelijke aanstellingen. Aan de LUW hebben 671 van de 2800 personeelsleden een tijdelijk contract. Die mogen in het vervolg voor ondersteunend personeel nog maar drie jaar duren, voor wetenschappelijk personeel geldt een limiet van vijf jaar. Nu geldt voor de laatste categorie een maximum van zes jaar. Verduin is niet blij met het bereikte akkoord. Hij heeft bij zijn vakcentrale in Den Haag de volledige tekst opgevraagd en ziet daarin te veel open einden. Korte aanstellingen blijven gewoon mogelijk, want tijdelijke contracten duren minimaal twee jaar of voor de duur van een project of financiering van activiteiten. Je moet uitkijken wat je je leden vertelt, waarschuwt Verduin Meurs. Deze beaamt dat, maar roemt het akkoord als een goede poging om de tijdelijke aanstellingen terug te dringen.
De AbvaKabo zal op 21 april een positief advies aan haar leden voorleggen. Verduin raadpleegt, ook met een positief advies, zijn achterban per e-mail